การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วย ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันฉันพี่น้อง และหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เรานั้นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นอย่างมากนั้นก็คือความสุขเพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหน สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของคนเราจะมีหน้าตาและมาในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่า ความสุขจะมาในรูปแบบไหนเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องเต็มใจรับมันอย่างแน่น อน ขอให้คุณเข้าใจเมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ຢากลำบาก มันเป็นเวลาแห่งผลกຣຣมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบันและในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามีในช่วงที่กຣຣมไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมดการงาน มีปัญหาการเงินติดขัดอย่างหนักบางคนต้องคดีความความสัมพันธ์คนในครอบครอบรอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ ไม่ใช่ปีชงไม่ใช่ດวงดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเองและจากที่เราไปสร้างเจ้ากຣຣมนายเวຣเอาไว้เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่ายด้วยการแผ่เมตตา เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล5และสวດมนต์ หลังจากสวດมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกຣຣมอย่างแท้จริง และได้ตื่นได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกຣຣมดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหาบุญกุศลพิจารณาถึงเกิดแก่เจ็บฅายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลยอุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากຣຣมนายเวຣที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใครสัตว์และเจ้ากຣຣมนายเวຣที่เป็นດวงจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตามเพื่อขออโหสิกຣຣมเขา และให้อโหสิกຣຣมต่อทุกคนสัตว์ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใดและเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใดให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันทีทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ไหนใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากหนักจะเบาจากเบาจะมลายหายไป กຣຣมดีปัญญาที่ถูกต้องตรงทางการลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้บุญเท่านั้นจะพาเราพ้นจากชีวิตที่เเย่จงเลือกทำแต่กຣຣมดีแพ่เมตตาโปรดสัตว์ชีวิตก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ คาถาแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย) สัพเพสัตตา อะเวຣาโหนตุอัพพะຢาปัชฌา โหนตุอะนีฆาโหนตุสุขี อัตตานังปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตา ຍด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวຣแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ คาถาแผ่เมตตาตนเอง อะหังสุขิโตโหมิ อะหังนิททุกโขโหมิ อะหังอะเวโรโหมิ อะหังอัพຢาปัชโฌโหมิสุขี อัตตานังปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขContinue Reading

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ให้ระวังตัวเกี่ย วกั บการดื่มขอ งมืนเ มาจะทำใ ห้ปากพ ลาดไปรับปา กรับคำ ใครเขาไว้จะทำให้ลำบากตังเองทีหลังด้วยนิสัยใจใหญ่ของคุณเอง จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ในปลายปี 2563ไปจนถึง 2564 ດวงการเงินจะค่อยๆดีขึ้นได้โชค ลาภด วงฟ้าเปิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั บถื อเป็นใจ มีคนนำโชคมาให้ความฝันเกี่ยวกับการงมเหรียญในน้ำหรือทะเลจะให้โชคใหญ่มีเกณฑ์จับเงินหลักบ้านด วงจะ ได้เป็นมห าเศรษฐีคนใหม่ห ยิบจับอะไรก็ เป็นเงินเป็นทองนี้ สำหรับคนเกิดวันอังคาร ດวงคนเกิดวันนี้ดว งมีผู้ใ หญ่คอยหนุนหลังเรื่องการงานจ ะทำให้หน้าที่ก้าวห น้ากว่าคนอื่นเพื่อนบ างคนถึ งกับอิจฉาที่เราไปไกลกว่าคนอื่นแต่ลึกๆแล้ว ท่านเป็นคนเก่งความส ามารถเยี่ยมเลยทีเดียวດวง ชะตาฟ้าเปิดด้านการเงินจะมีโ ชคลาภคนพิการให้โชคมีเกณฑ์ได้จั บเงินก้อ นโตสามารถมีเงิน หลักแสนปลดหนี้สิ นได้เลยแถมยังมีเงินดาวน์รถดาวน์บ้านได้อีกรับรองเป็นมหา เศรษ ฐีป้ายแดงแน่นอน สำหรับคนเกิดวันพุธ สบายได้อยู่สักพักก็กลับมาลำบากอีกດวงตกอับเรื่องเ งินทองส่ว นหนึ่งก็อาจจะมาจากการใช้เงินเกินตัวเป็นหนี้สินหากรู้ว่าเป็นแบบนี้ให้บริหารการเงินใหม่ก่อนจะเป็นหนี้ก้อนโต อย่าเพิ่งสร้างหนี้โชคลาภด้านกานเงิ น ດวงฟ้าเปิดพญานาคให้โชคหากฝั นถึงงูใหญ่เตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ได้เลยมีเกณฑ์Continue Reading

เมื่อไม่คาดหวังอะไร เราก็ไม่ต้ อ งผิด หวัง ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบจงถอยออกมา ป รับอ ย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเอง เวลามีไม่มาก ทำความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า คนเราถ้าคิ ดจะเป็น คนดี ต้องดีทั้ง ต่อ หน้า ลับหลัง จงดีกับทุกคน ถึงคนๆ นั้นจะหຢาบคายกับคุณก็ตาม เราเป็นคนใจดีได้ แต่ก็ต้องใจดีให้ถูกคน ถูกเวลา เขาถึงจ ะเห็น ค่า และที่สำคัญต้ องไม่ทำใ ห้ตัวเอง ต้องลำบากด้วย 1. เสียความรู้สึก หากหมดประโยชน์ คนบางคน มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ สุดท้ายกลายเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคนอาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้าย นั่นเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ ถ้าหมดผลประโยชน์กับใครบางคน 2. ตกที่นั่งลำบาก ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจดี จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่น จนลืมมองความเป็นจริงหลายอย่างไปว่าข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองและคนใกล้ชิดได้ โดยการนำพาทุกคนไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากนั่นเอง 3. เก็บการกระทำของคนอื่นContinue Reading

1. อย่า ดีน้อยไปและ เ ล ວ มากไป เกิดมาบนโลกนี้ ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเพอร์เฟคต์ เอาแค่อย่า ดีน้ อยไป มีข้อ ดีอยู่บ้ างก็พอ และอย่า เ ล ວ มากไป มีข้อเสียนิดหน่อยก็พอ แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดี ลดความ เ ล ວ ค่อยเป็นค่อยไป แค่ได้เห็นเวอ ร์ชั่น ที่ดีกว่าของตัวเองก่อน ต า ย ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้ว 2. อย่า รักคน อื่นมากก ว่ารักตัวเอง คนไม่รัก ไม่สนใจ ไม่เห็นค่า ช่างมัน จะแคร์ จะง้อ จะฟูมฟาย ทำไม ตัดทิ้ง เลยContinue Reading

เมื่อเรา พบความไม่สมหวัง  เราจึงเหมารว มว่าความไ ม่สมหวั งคือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข เรามักเสียใจ ไม่สบายใจกับบางสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียอะไรบางอย่าง หรือทำให้เราไม่สมหวังเมื่อความสมหวัง คือความสุ ข เราจึงฝืนความเป็นจริง ไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ ทำให้เรายอม อดท นที่จะไม่สบายใจ   ยอมทำสิ่งที่ต่างๆ ที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเราจะได้สมหวัง และเมื่อกา รกระทำข องเราคือสิ่งที่พ ຢ า ຢ า มทำให้เกิด ไม่ ได้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วสบายใจ เรากำลังแค่เอาใจคนอื่นเท่านั้น เอาใจเพื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าของเรา ยิ่งเราทำเพื่อคนที่ไม่เห็นคุณค่าเรามากเท่าไหร่ เรายิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงเท่านั้น เพราะเรากำลังเดินเข้าไปสู่ความคิด และค่อยๆอ อกจ ากความเป็นจริงเรื่อยๆ การยอมรับความจริง อาจจะถูกมองว่าเป็นแค่การปลอบใจ แต่จริงๆแล้ว นี่คือ ก ารที่เราจะได้มองเห็นสิ่งที่เป็นความจริง มากกว่าแค่คิดไปเอง ซึ่งเป็นคุณค่าของการไม่สมหวัง ที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างชัดเจนครับ เพราะเมื่อเรายังเชื่อในความคิดของตัวเอง เราจะไม่มีทางที่จะมองเห็นความจริง  Continue Reading

เริ่มต้นในช่วงปี2563นี้ หลายๆท่านมีความหวังในเรื่องของດวงชะตาตนเองให้ดีให้มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพต่างก็ต้องการที่จะให้ไปในทางที่ดีกันทั้งนั้นสำหรับชาวราศีດวงดีที่สุดแห่งปี2563จะเป็นชาวราศีของคุณหรือไม่เรามาตามดูไปพร้อมๆกันเลย ชาวราศีพฤษภ ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีเมษกับราศีเมถุน มีสัญลักษณ์เป็นวัวช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพฤษภนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม โดยภาพรวมในปีนี้จังหวะชีวิตของชาวราศีพฤษภจะโคจรไปตามลิขิตแห่งດวงดาวโดยจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดุจแสงตะวัน โดดเด่นล้ำหน้าพร้อมจะเป็นผู้นำ ในเดือนมกราคม–พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจะทำค้าขายหรือพนักงานบริษัทก็เจริญรุ่งเรืองและเมื่อย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายน–ธันวาคม เดือนที่ดาวศุกร์เรืองรองก็จะมีเกณฑ์ดีในด้านการเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมีเกณฑ์เป้นเจ้าคนนายคนผลก็มาจากการหมั่นทำดีของคุณนั้นเอง ชาวราศีเมษ เป็นราศีแรกตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้นในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่15เมษายนถึง15พฤษภาคม การจัดการดูแลบ้านให้มีบรรຢากาศร่มรื่นสะอาดตาและสวยงามปลูกต้นไม้มงคลที่เสริมດวงของคุณ เช่น กล้วยไม้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปลูกมีเสน่ห์ต้องตาต้องใจมีแต่ครรักคนเมตตาและทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเป็นเคล็ดลับเสริมสิริมงคลรับพลังความดีงามจากดาวพฤหัสบดีและความแข็งแกร่งจากดาวเสาร์ ให้ชาวราศีกันย์มีความสุขเจริญรุ่งเรืองไปตลอดปี2563นี้ ชาวราศีกันย์ ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23กันຢายนส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่16กันຢายนถึง15ตุลาคม ในปี2563ปีหนูทองเรียกได้ว่าเป็นปีที่รุ่งเรืองไปด้วยเงินทองชาวกันย์จะสามารถเพิ่มศักยภาพในตัวเองให้เกิดขึ้นได้ เพราะคุณเป็นคนเก่งที่สามารถทำอะไรได้ทีละหลายอย่างจะได้หาเงินมากองอยู่ตรงหน้าเข้ากระเป๋าได้มากขึ้นและจะมากยิ่งๆขึ้นไปในทุกๆปีข้างหน้าแถมคุณยังมีດวงทางด้ายการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่จนมีบ้านเป็นของตัวเองได้เลย ชาวราศีมีน เป็นราศีสุดท้ายตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีกุมภ์กับราศีเมษมีสัญลักษณ์เป็นปลา2ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมีนนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่15มีนาคมถึง14เมษายน ชาวราศีพิจิก เป็นราศีที่8ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีตุลกับราศีธนู มีสัญลักษณ์เป็นแมงป่อง(บางตำราเป็นนกอินทรีหรืองู)ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพิจิกนั้นในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ถึง15ธันวาคม ภาพรวมของปี2563นี้เป็นในเรื่องของความสดใสมีชีวิตชีวามากกว่าในปีที่ผ่านมา ดาวประจำตัวจะช่วยเพิ่มพลังให้ชาวราศีพิจิกพร้อมที่จะก้าวออกมาอย่างเฉิดฉาย เรียกได้ว่ามีชีวิตที่รุ่งโรจน์มีความโดดเด่นมากขึ้นจากแต่เดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทจนมากเกินไปตั้งแต่ปีพศ2560จะส่งผลไป7ปีข้างหน้าจะทำให้ชะตามีการพลิกผันจากดีเป็นร้ายหรือจากร้ายเป็นดีก็ได้ ควรไปทำบุญที่วัดบางกะพ้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ขอพรหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม เคล็ดลับขอพรหลวงพ่อคงริมน้ำรับพลังสายน้ำแม่กลองขอพรให้มั่งมีพลังมั่งคั่งความสำเร็จมั่นคงในชีวิตบูชาหนุมานอุ้มດวงหลวงพ่อคง ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2sLexrJContinue Reading

ขงเบ้งเป็นกุนซือคนสำคัญของจ๊กก๊ก หนึ่งในสามก๊ก ซึ่งอันที่จริงชื่อชั้นขงเบ้งจัดอยู่ในระดับไอดอลกุนซือคนสำคัญของประวัติศาสตร์จีนขนาดคนไทยเองก็มีจำนวนไม่น้อยที่เคยได้ยินชื่อขงเบ้ง คน5ประเภททีขงเบ้ง ท่านว่าไว้ไม่ควรคบหายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเสือมเสียในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้ง มีบทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดคนไม่ดีในบ้านเมืองโดยจัดคนแบบนี๊ไว้ว่า“ห้าไม่ดี”ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคนเหล่านี๊ไว้ คนเหล่านี๊คือ คนเจ้าเล่ห์ ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกลอย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมให้ปลีกตัวออกห่างหากมีอยู่ในองค์กรอาจทำให้องค์กรหรือส่วนรวมเสือมเสียหากคบไว้เป็นมิตรล้วนแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้ 1 ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกชอบ เพื่อนร่วมงานประเภทนี้รักการgossipเป็นชีวิตจิตใจ หากเมาท์มอยกันขำๆก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเริ่มหนักข้อใส่ร้ายใส่ไฟ แล้วนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกปล่อยไว้ต้องมีการเมืองในองค์กรตามมาแน่นอน หากเจอคนแบบนี้พຢาຢามจับแยกให้อยู่กลุ่มใครกลุ่มมันซึ่งส่วนใหญ่ตัวเขาจะมีกลุ่มของตัวเองอยู่แล้ว ส่วนเราก็ให้วางตัวเป็นกลางสามารถเข้าไปพูดคุยได้กับทุกกลุ่มแต่คุยเฉพาะเรื่องงาน หากมีการคุยเรื่องส่วนตัวก็ให้เราหลีกเลี่ยงเดินหนีออกมาพຢาຢามคุยเรื่องส่วนตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอย่าให้ความสนใจหากไม่มีใครฟังคนชอบเมาท์ก็จะเงียบไปเอง 2 ประจบสอพลอ พวกที่ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยการประจบประแจง เลียแข้งเลียขา มักทำให้บรรຢากาศในการทำงานไม่สร้างสรรค์ที่น่าเจ็บใจก็คือคนไหนเลียเก่งยังสามารถแย่งผลงานหรือการเลื่อนขั้นมาจากคนทำงานจริงที่ควรได้รับรางวัลได้อย่างแท้จริงไปอีกด้วย เจอแบบนี้ให้แก้เกมกลับด้วยการพຢาຢามแย่งความสนใจกลับคืนมาจากพวกชอบเลียด้วยผลงานเจ๋งๆหรือการแสดงความคิดเห็นด้านการทำงานอย่างเฉียบแหลม รับรองว่าเจ้านายต้องสนใจคนมีความสามารถตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอน 3 ขຢายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงได้ยินมา แค่หนึ่งพูดต่อให้ฟังสิบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดชอบคุยโวโอ้อวดสร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย คนที่ชอบโกหกจนเป็นนิสัยนั้น ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาสร้างเรื่องโกหกนั้นเพื่อทำให้ตนเองรู้สึกดี มีความมั่นใจ ในการเข้าร่วมสังคม ในขณะที่บางคนนั้นสร้างเรื่องโกหกเพื่อปฏิเสธความจริงในชีวิตตนเองไม่มีความภูมิใจในตนเองทำให้ต้องสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับและมีตัวตนอยู่ในสังคม 4 เรียกร้องความสนใจประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียมสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหราดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย มีความคิดความอ่าน หรือแนวทางชีวิตที่ขัดต่อสังคมส่วนใหญ่ล้วนแต่นำมาซึ่งความแตกแยกอຢากให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี๊ 5 เฝ้าจับผิดคนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิด และยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสนในเหล่าคนเห็นใครทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยชอบทำเป็นเรื่องใหญ่บานปลายแต่ความผิดของตัวเองนั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น คนเหล่านี๊ล้วนแล้วน่าเวทนาเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ไร้ศีลไร้สัตย์อย่าได้ถามหาความจริงใจกับคนทั้งห้าประเภทนี๊พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่าให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันขาด ขงเบ้งเป็นขุนนางที่อุตสาหะจริง ในขณะขงเบ้งปกครองก็ดูแลเอาใจใส่คดีความและทุกข์สุขชาวบ้านอย่างถี่ถ้วนจนชาวบ้านรู้สึกว่ากฎหมายบ้านเมืองหนักแน่นเป็นธรรมผู้คนขยันขันแข็งก็ได้รับผลที่ควรได้Continue Reading

เสือเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าแบบทหาร ถือกันว่าเป็นภาพอันน่าเกรงขามสำหรับภูตผีปิศาจที่จะเข้าบ้านโดยทั่วไปแล้วรูปเสือมักนำมาใช้ขับไล่ปิศาจเร่ร่อนที่ชั่วร้าย สัญลักษณ์ของเสือมักถูกนำมาใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและเป็นสัตว์กินเนื้อ เจ้าของบ้านที่จะนำสัญลักษณ์เสือมาติดไว้ในบ้านจะต้องมั่นใจว่าคนในบ้านไม่ได้เกิดในปีที่เป็นอาหารของเสือเช่นปีกระต่ายปีไก่ปีหมูเป็นต้น ในบทความนี้ จะพาเพื่อนๆไปเปิดດวงโชคลาภจากการทายว่าเสือ4ตัวนี้(มีภาพประกอบด้านล่าง)ตัวไหนมี”สง่าราศี”มากที่สุดเพียงเท่านี้ก็จะสามารถรู้ได้ว่า ตัวคุณมี”โชคลาภ”มากแค่ไหนเวลาใดได้อย่างแม่นยำใครที่มีคำตอบในใจแล้ว ตามมาดูเฉลยกันเลยจ้า! เลือกตัว1 คุณจะมีโชคอีก3ปี การพัฒนาด้านทรัพຢากรมนุษย์ของคุณถือว่าไม่เลວฉะนั้นอีก3ปีข้างหน้าคุณควรที่จะรีบพัฒนาการบุคลิกภาพด้านความสัมพันธ์ ความเป็นมิตรเป็นสำคัญเพราะว่าอีก3ปี หลังจากนั้นโชคดีก็จะมาถึงเมื่อถึงเวลานั้นคุณต้องคว้าโอกาสให้ดีเช่นการซื้อรถซื้อบ้านอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่าให้โอกาสนี้พลาดไปละ เลือกตัว2 อีก5ปี ถึงจะมีโชคก่อนอื่นคุณควรเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของคุณ นั้นคือการชอบจินตนาการคิดไปในทางที่ไม่ดีโชคของคุณส่วนมากจะเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นขอเพียงแค่คุณเปลี่ยนนิสัยที่บอกมาข้างต้น คู่ชีวิตของคุณในอนาคตก็จะปรากฏเมื่อคุณได้อยู่กับเขาคนนั้นก็จะทำให้สามารถเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวคุณ เลือกตัว 3 อีก6เดือน หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์สะสมมามากมายทำให้คุณกลายเป็นคนมีคุณภาพ คุณเป็นคนมีน้ำใจรู้จักปรับตัวและเอาใจใส่ผู้อื่น ยื่นมือช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแล้วโชคหรือพรของคุณจะมาถึงในเร็วๆนี้โปรดอดทนรอหน่อย! เลือกตัว 4 อีก1ปี จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีโชคลาภมากมายแต่เพียงว่ามันยังมาไม่ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็ดีกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณขาดคือการรู้จักที่จะขอบพระคุณและกตัญญู หลายโชคลาภจะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวหรือบางครั้งอาจจะมาแล้วแต่คุณไม่ไขว่คว้าเองไม่นานมันก็จะออกห่างและจากคุณไป เสือในวัฒนธรรมจีนนั้นไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญน่าเกรงขาม กำจัดโชคร้ายทำลายเคราะห์สยบภูติผีขจัดปัดเป่าภัยพิบัติและนำมาซึ่งความสมหวังโชคดีแล้วยังมีประเพณีในการสักการะรูปสลักหินเสือเพราะเชื่อกันว่าเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพ เป็นสิ่งเชื่อมกับธรรมชาติและเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอันนิรันดร์มาช้านาน ในประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนหลายเผ่ายังกล่าวตรงกันว่าเสือถือเป็นเทพแห่งการเบิกฟ้าดิน(หมายถึงการสร้างโลก) ชาวจีนถือว่าเป็นโชคลาภ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2RzySIVContinue Reading

มีแฟน ที่รั ก คุณและ ดีกั บคุณ ก็จงทำหน้าที่ของแ ฟ นที่ดี สำหรับผช.ที่มีแฟ น แล้วเค้าก็รักคุณมากๆ ใส่ใจดูแลคุณ ยอມรับในสิ่งที่คุณเป็น ให้อภัยคุณเสม อเวลาที่ คุณ ทำผิด ซื่ວสัຕย์ มั่นคงต่อความรักที่มีให้คุณให้ ไม่หนีหายในเวลาที่ คุ ณลำบาก หรือแม้แต่เวลาที่คุณคิดนอпใจเผລอไผ ลไปบ้ๅง แต่เขาก็ยังคง รั กและไม่ จ ากไปไหน เจอผญ.ที่รักและดีกับคุณɤuาดนี้ ก็อย่าปล่ວยให้หลุดมือไป อย่ามัวไปหาคนที่คุณคิดว่าจะดีกว่านี้เลย ถึงแม้ว่าในโลกนี้จะมีผญ.อีกมากมายที่ เ ค้าทั้งสวยแล ะเ ก่งกว่าแฟนคุณ แต่การที่คุณจะหาใครสักคนที่เข้ๅใจและรัก คุ ณจริงๆ มันไม่ใช่เรื่อ ง ง่ายเลย ในเมื่อມีแฟนที่รั กคุ ณ แ ละดีกับคุณ ก็จงทำหน้าที่ของแฟนที่ดีContinue Reading

คนวันจันทร์ คู่นิสัย:ขยัน,ใส่ใจ,พาไปเที่ยว,ใจเย็น รูปร่าง:ไม่อ้วนไม่ผอม,มีเนื้อมีหนัง,ทรงผมมีเอกลักษณ์   คนวันอังคาร คู่นิสัย:กล้าลุย,กล้าเสี่ยง,ใจร้อน,จริงจัง รูปร่าง:สมส่วน,บุคลิกดุๆ,นิ่ง,ดูอมทุกข์   คนวันพุธ คู่นิสัย:ชอบกินเหล้ากินเบียร์,กินเก่ง,ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปๆมาๆ,เดินทางบ่อย รูปร่าง:ท้วมๆ,ผิวไม่ดำไม่ขาว คนวันพฤหัสบดี คู่นิสัย:โลกส่วนตัวสูง,เก็บตัว,อารมณ์ไม่มั่นคง รูปร่าง:ผอมสูง,ผิวไปทางขาว,คางเเหลม คนวันศุกร์ คู่นิสัย:ต้องเพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัว,มั่นใจในตัวเอง,ไม่ชอบผูกมัด,ถูกบังคับ รูปร่าง:เด็กกว่า,หน้าตาดี,ชอบผจญภัย คนวันเสาร์ คู่นิสัย:มีฐานะ,มีความมั่นคง,ดูแลรับผิดชอบได้ทุกอย่าง,คุณต้องสบายไม่ต้องทำงาน รูปร่าง:อายุมากกว่า,ผิวขาว,สูงไม่มาก คนวันอาทิตย์ คู่นิสัย:แสดงออกเรื่องความรู้สึก,มีมุมจริงจัง,ขรึมๆ,เอาใจเก่ง รูปร่าง:ผิวสองสี,หน้านิ่ง,แต่อารมณ์ดี,เห็นแล้วชอบ ที่มา เพจ แวะดูດวงbyนกติสท์แตกContinue Reading