เรี ย กได้ว่า นะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้นไป ด้ว ยคุ ณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวດแล้ว ครอ บจัก รวาล แคล้วคลาดรอดปล อด ภัย คงกระพัน ชา ตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ คา ถ านี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตั วอัก ขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็ คือ เป็นอักข ระ พิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยั งมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรร พสิ่ งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นคContinue Reading

สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวດมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อຢากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวດก่อนนอน นะโม3จบ “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต ”Continue Reading

16 วิธี การเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเอง หนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ตามหลักแนวทางความเชื่อของ ศาสนาพุทธแล้วมักจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ “การทำความดี” ถือเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันส่งเสริมให้ผลแห่งบุญหนุนนำชีวิตให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ มีความสุขทางใจ และบางครั้งที่ชีวิตตกต่ำถึงจุดอับ การทำบุญก็สามารถช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่ างอัศจรรย์ ช่วยผลักดันດวงชะตาให้รอดพ้นจากทุกข์หนัก และช่วยบรรเทาให้ความทุกข์นั้นๆเบาบางลงได้ 1.หมั่นดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ปู่ย่ าต า ຢ าย ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่ คือพระประจำบ้าน อย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจ หรือเป็นทุกข์ใจ เมื่อเรายังมีโอกาสทำดีทดแทนพระคุณท่านทั้งสองก็ควรทำและปฏิบัติด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่ าละเลยเพิกเฉยต่อเวลาและโอกาสที่มี เพราะเวลาของพ่อแม่นั้นสั้นลงไปทุกทีไม่เหมือนเรา ที่ยังคงมีเวลาใช้ชีวิตอีกมากมาย ยอมสละเวลาแห่งความสุขของตนเองให้กับท่านทั้งสองบ้างอยู่กับท่าน ชวนท่านทำกิจกຣຣมร่วมกันในวันหยุด หรือ อาจจะพาไปเที่ยวทำบุญตามวัดและสถานที่ต่างๆอย่างที่ท่านทั้งสองเคยทำเคยปฏิบัติต่อเรามาแต่ครั้งอดีต คอยสอดส่องดูแลใส่ใจความเป็นอยู่ของท่านให้บริบรูณ์พูนสุขสม่ำเสมอ เอาใจใส่ซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้มารับเอาของที่เราซื้อมาจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขและรู้สึกว่าท่านยังคงมีความสำคัญไม่เป็นภาระให้ลูกหลานรังเกียจຢ ามแก่ชรา เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราค่ะ 2.ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ด้วยการฝึกตื่นให้เช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น 3.สวດมนต์วันละ 1 บท สร้างสมาธิด้วยการสวດมนต์วันละแค่ 1 บท ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจที่ขุ่นมัวหຢ าบกระด้างให้มีความละเอียดอ่อนใส่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากบทสวດมนต์ง่ายๆ อย่างการแผ่เมตตาหรืออิติปิโสแต่ถ้ามีเวลามากหน่อยก็สวດพระคาถาชินบัญชรContinue Reading