วัดทางสาย ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูดตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกຣຣมจิตรกຣຣมประติมากຣຣมศาสนา และแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทຢาได้เป็นอย่างดีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญ ในวัดนี้ประกอบด้วยพระพุทธกิติสิริชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระหันพระพักตร์ออกทะเลพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศหรือพระมหาเจดีย์เก้ายอดพระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกลพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาปักธงชัยซึ่งเป็น จุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูดเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตาเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”หรือ“พระมหาเจดีย์เก้ายอด”ตั้งอยู่ที่วัดทางสายต.ธงชัยอ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นຈากความจงรักภักดีและแรงศรัทธาɤองพสกนิกรชาวไทย ที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์สร้างขึ้นในพ.ศ.2539โดยคณะสงฆ์วัดทางสายคณะกຣຣมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”ถือเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่9ที่มีความยิ่งใหญ่งดงามออกแบบโดยม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ พระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกຣຣมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 9 มีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า“พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”มีความหมายว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดีพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี และนี่คือ5 เหตุผลดีๆที่คนไทยควรไปเยี่ยมชม‘พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ’เพื่อเสริมสิริมงคลสักครั้งในชีวิต 1 กราบไหว้‘พระพุทธกิติสิริชัย’หรือ‘หลวงพ่อใหญ่’ที่คนประจวบฯนับถือชมความงามɤององค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอินเดีย สร้างขึ้นโดยชาวบางสะพานเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบเดินทางมาถึงประจวบฯควรหาโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาสักครั้ง 2 สถาปัตยกຣຣมวิจิตรงดงามราวอยู่บนสรวงสวรรค์สถาปัตยกຣຣมอันสวยงามวิจิตรโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น คล้ายกับวิมานที่ลอยฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาธงชัย ออกแบบโดยม.ร.ว.มิตรารุณเกษมศรีสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกຣຣมไทยและศิลปินแห่งชาติ 3 บรรຢากาศเงียบสงบลมเย็นสบายห่างไกลความวุ่นวายบรรຢากาศที่แสนเงียบสงบร่มรื่นย์ด้วยต้นไม้พืชพรรณนานาชนิด นอกจากนี้หากขึ้นไปด้านบนจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ɤองทะเลชายหาดบ้านกรูดและทัศนีภาพของเมืองประจวบฯในมุมสูงที่สวยงามน่าเก็บภาพบรรຢากาศเป็นอย่างยิ่ง 4 การออกแบบที่แฝงความหมายเกี่ยวกับพระองค์ท่านตัวเจดีย์ถูกออกแบบให้มีขนาดความกว้าง50เมตร สูง50เมตรหມายถึงการครองราชย์ครบรอบ50ปีและประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์9องค์ หมายถึงรัชกาลที่9อีกทั้งภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศประกอบด้วย5ชั้นซึ่งหมายถึงหลักธรรมขันธ์5 5 เข้าฟรีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกทั่วมุมโลกไม่ว่าจะຍากดีมีจนชนชาติไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของ‘องค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศได้โดยไม่ต้องเ สียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่นี่เข้าฟรีตลอดการเยี่ยมชม ที่อยู่ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190Continue Reading

การเดินทางระยะทางไกลจำเป็นต้องใช้วิธีการบินด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นวิธี ที่รวดเร็ วแล ะง่ ายที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ปัญ ห าอย่างเดียวก็คือรันเวย์ไ ม่ไ ด้มีสภาพที่ พร้อมใช้ งานในสนามบิน บางแห่ง ซึ่งหมา ย ความว่านักบิน ต้องมีทักษะพิเศษเพื่อก ารร่อนลงบนรันเวย์ซึ่งอยู่บนภูเ ขาหรือ อยู่ใน หุบเขาแคบ ๆ ต่อไปนี้คือสน าม บินบนโ ลกที่อันตຣายที่สุด 20 แห่งสำหรั บก ารร่อนลง   1) การร่อนลงที่ PRINCES S JULIANA INTERNATIONAL AIRPORT   2) ALEXANDROS PAPADIAMANTIS AIRPORT บนเกาะ กรีกของ SKIATHOS   3) LUKLA AIRPORTContinue Reading

เวลาเราจะเดินทางออกต่างประเทศ โดยขึ้นเครื่องบินหลายๆคนนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของวีซ่าและหนังสือเดินทางกันก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันแตกต่างอย่างไรวีซ่ากับ possportหลายๆคนนั้นอาจจะกำลังต้องคำถามในใจกับตัวเองอยู่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางแล้วแบบนี้จะใช้อย่างไร passport หรือหนังสือเดินทางนั้นเป็นหนังสือที่จะออกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นประชาชนทั่วๆไปนั้นจะทำได้แค่หนังสือเดินทางธรรมดาๆ ซึ่งก็คือ หน้าปกสีแดงเลือດหมูโดยเรานั้นสามารถใช้งานได้หลายๆอย่างด้วยกันตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยวไปหาญาติไปทำธุรกิจต่างๆหรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศซึ่งกรณีไปเรียนต่างประเทศจะต้องขอวีซ่าเฉพาะด้วย สำหรับหนังสือเดินทางนั้น ชาวต่างชาติหรือว่าพวกต่างด้าวก็จะต้องทำpassportด้วยเช่นกัน ก่อนจะเข้าประเทศไทย แต่ไม่สามารถใช้ทำงานในประเทศไหนๆได้เลย รวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองเพราะมันผิดกฏหมายนะครับและหากพาสปอร์ตนั้นใกล้หมดอายุ หรือว่าเหลือไม่ถึงหกเดือนก็จะไม่สามารถใช้เดินทางไปไหนต่อไหนได้แล้วเช่นกัน วีซ่านั้นหมายถึงหลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับหรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทางpassportสำหรับหลักการนั้นก็โดยหลักการเดียวกันแล้วคือ ทั่วโลกนั้นได้ถือปฏิบัติว่าแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศนั้นจะต้องจำเป็นที่จะขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆเสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศซึ่งได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างก็ได้หรือบางประเทศนั้นอาจจะยกเว้น โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้ พาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นเอกสารที่แสดงตัวตนสำหรับชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นเอกสารเช่นเดียวกันกับบัตรประชาชนโดยมีจุดประสงค์ของมันคือเพื่อมาทำงานในไทยตามที่ประเทศต้นทางนั้นได้ทำข้อตกลงร่วมกับประเทศไทยไว้แล้ว ส่วนประโยชน์ของมันคือเพื่อใช้เป็นเอกสารในการแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ต่างๆของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นๆจะขอทำการตรวจสอบและที่สำคัญนั้นจัดเป็นเอกสารสำหรับใช้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างที่อยู่ในเมืองไทย ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังจะต้องขอวีซ่าสำหรับทำงานและจะต้องต่อทุกๆ 90 วันด้วย หลายคนคงจะเคยเห็นคนบ่นในโลกโซเชียลผ่านๆ ตามาบ้างว่าไม่อຢากอยู่เมืองไทย อຢากจะหนีไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด แล้วคุณรู้หรือไม่ว่ามีประเทศไหนบ้างที่คุณไปได้สบายๆ เลย สามารถเดินทางไปอาศัยอยู่โดยที่ไม่ต้องทำการขอวีซ่าล่วงหน้า วันนี้เราจะพาไปดู 8 ประเทศที่สามารถเดินทางไปอาศัยอยู่โดยที่ไม่ต้องทำการขอวีซ่าล่วงหน้า มีประเทศไหนบ้างตามไปดูกันเลยครับ 1.จอร์เจีย ประเทศนี้ให้คุณอยู่ได้นานที่สุดมากถึง1ปีหรือ365วัน ราคาตั๋วไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ18,xxxบาท 2.ปานามา ประเทศนี้ให้คุณอยู่180วันหรือ6เดือน ราคาตั๋วไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ41,xxxบาท 3.เกาหลีใต้ ประเทศนี้ให้คุณอยู่90วัน ราคาตั๋วไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ6,xxxบาท 4.ชิลี ประเทศนี้ให้คุณอยู่90วัน ราคาตั๋วไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ40,xxxบาท 5.บราซิล ประเทศนี้ให้คุณอยู่90วันContinue Reading

ต้นอ่อนผักบุ้งมีวิธีปลูกไม่ຢากเพราะเมล็ดผักบุ้งจะเพาะขึ้นง่ายและใช้เวลาปลูกสั้นประมาณ8-10วันก็สามารถเก็บมาประกอบอาหารได้ต้นอ่อนผักบุ้ง100กรัม จะให้พลังงานต่อร่างกาย22กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยสารอาหารมากมายเช่นแคลเซียม,ฟอสฟอรัส,เหล็ก,วิตามินเอ,วิตามินบี1และ2,วิตามันซี และยังช่วยบำรุงสายตา ต้นอ่อนจัดเป็นพืชมหัศจรรย์เนื่องจากมีปริมาณวิตามินและสารอาหารสูงกว่าพืชชนิดเดียวกันที่โตเต็มที่และพบว่าต้นอ่อนบางชนิดมีวิตามินเพิ่มขึ้นถึง500 %ยกตัวอย่างเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีมีวิตามินบี12 เพิ่มขึ้น4เท่าวิตามินบีอื่นๆเพิ่มขึ้น 3-12เท่าวิตามินอีเพิ่มขึ้น3เท่า ในถั่วงอกมีวิตามินเอมากกว่าเมล็ดถั่วแห้ง2.5เท่า ในเมล็ดถั่วซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแต่ไม่มีวิตามินซีเมื่อเพาะเป็นต้นอ่อนกลับพบว่ามีปริมาณวิตามินซี3.5ออนซ์ซึ่งมีมากถึง20มิลลิกรัม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เมล็ดพันธุ์,ดินละเอียดดินผสมขุยมะพร้าวแกลบดำมูลไส้เดือน,กระบะสำหรับเพาะหรือตะกร้า วิธีการเพาะ 1.นำเมล็ดผักบุ้งมาล้างให้สะอาดและแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง 2.ทำการร่อนเพื่อคัดเลือกเมล็ดผักบุ้งที่สมบูรณ์พองใหญ่พร้อมปลูก 3.เมื่อมีเมล็ดแล้วก็นำมาโรยให้กระจายเต็มหน้าดินที่ใส่ไว้ในถาดสำหรับปลูก ระมัดระวังอย่าให้เมล็ดซ้อนทับกัน แล้วทำการกดเมล็ดให้แนบกับดิน 4.จากนั้นนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปิดทับแล้วรดน้ำตามให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะเกินไป 5.จากนั้นนำถาดอีกอันมาวางทับด้านบนแล้วทับถาดอีกชั้นด้วยก้อนอิฐวิธีนี้จะช่วยให้รากยึดกับดินได้ดีแล้วจะช่วยให้ต้นผักบุ้งที่งอกออกมาตั้งตรงสวยแล้วนำถาดเพาะไปไว้ที่มืด 6.เมื่อระยะเวลาผ่านไป3วัน ต้นอ่อนจะเริ่มโตมากขึ้นให้ยกก้อนอิฐและถาดที่วางทับออก วันนี้เราจะเอาผักบุ่งอ่อนมาาสาธิตเป็นเมนูโรลผักบุ้งอ่อนกับซอสครีมสลัดซีฟู้ดอาหารทานเล่นที่ทั้งปรุงง่ายและดีต่อสุขภาพซึ่งใช้วัตถุดิบและการเตรียมตามขั้นตอนต่อไปนี้ วัตถุดิบสำหรับโรลผักบุ้งอ่อน 1.ต้นอ่อนผักบุ้ง2.แฮมหรือเนื้อสัตว์อื่นๆตามชอบ3.แป้งข้าวกล้องอินทรีย์4.แครอทหั่นเส้น วัตถุดิบสำหรับซอสครีมสลัดซีฟู้ด 1.มายองเนสหรือน้ำสลัดครีมหากไม่ได้ปรุงเองควรเลือกซื้อจากยี่ห้อที่ไว้ใจได้2.น้ำปลา3.มะนาว4.พริกสด5.กระเทียม ขั้นตอนการปรุง 1.ทำซอสด้วยการตำพริกสดและกระเทียมให้เข้ากันแล้วนำไปผสมลงในมายองเนส เติมน้ำปลาและมะนาวในปริมาณตามชอบคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพักไว้2.เตรียมทำโรลด้วยการตัดแผ่นแป้งออกเป็น2ส่วนแล้วเอาแป้งลงจุ่มน้ำเพื่อให้ห่อง่าย3.วางแฮมและแครอทลงกลางแผ่นแป้งส่วนต้นผักบุ้งอ่อนให้วางไว้2ด้านของตัวไส้ หั่นปลายต้นอ่อนออกแต่ละด้านเพื่อที่เมื่อหั่นออกมาแล้วผักบุ้งจะได้โผล่ออกจากตัวแป้ง2ด้านเท่าๆกัน4.เริ่มห่อแป้งโดยเลื่อนไส้เข้าหาตัวเอานิ้วกดเบาๆตรงกลางเพื่อให้ไส้ไม่เคลื่อนที่ จากนั้นดึงแป้งส่วนที่ใกล้ตัวขึ้นหุ้มค่อยๆม้วนแป้งจนหมดความຢาวแป้งและกดไส้ไปด้วยระหว่างม้วนเพื่อทำให้ไส้แน่นและไม่แตกตัวออกเมื่อหั่นจากนั้นจึงหั่นแบ่งครึ่งโรล5.ทำซ้ำจนกว่าจะได้จำนวนโรลตามต้องการเสิร์ฟพร้อมซอสครีมสลัดซีฟู้ดที่เตรียมไว้ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2T0AsWz

แตงกวาเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมักนิยมนำไปเป็นเครื่องจิ้มน้ำพริกต่างๆเต้าเจี้ยวหลนฯลฯหรือเครื่องเคียงอาหารจานเดียวเช่นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง นอกจากเสริมรสชาติอาหารจานหลักแล้วยังช่วยแก้เลี่ยนได้ด้วยนอกจากนี้แตงกวายังมีประโยชน์อื่นๆอีก รู้จักกับแตงกวาแตงกวา(Cucumber)เป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียจัดว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับน้ำเต้าฟักทองแตงโมบวบมะระ แตงกวาเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตรวดเร็วมีรากแก้วและรากแขนงจำนวนมากลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยຢาวประมาณ2-3เมตรใบมีมุม3-5มุมมีขนหຢาบปลายมีลักษณะแหลมຢาวดอกมีกลีบ5กลีบสีเหลืองส่วนผล มีลักษณะรูปทรงกระบอຢาวตั้งแต่5-40เซนติเมตรภายในมีเมล็ดอยู่ตรงกลางสามารถนำมารับประทานได้ทั้งผล 1.แก้กระหายแตงกวาเป็นผักที่ฉ่ำน้ำมากๆในปริมาณ100กรัมแตงกวามีน้ำอยู่มากกว่า96%ดังนั้นแตงกวาจึงมีคุณสมบัติแก้กระหายดับพิษร้อนในร่างกายและให้ความรู้สึกสดชื่น 2.ช่วยขับของเสียในร่างกายด้วยความที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะมากๆแตงกวาเลยจัดเป็นอาหารช่วยขับสารตกค้างและสารพิษในร่างกายนอกจากนี้น้ำแตงกวายังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะด้วยนะคะ 3.ลดไข้แตงกวามีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนในร่างกายช่วยขับของเสียที่ตกค้างที่สำคัญแตงกวายังอุดมไปด้วยน้ำจึงช่วยลดไข้และดับพิษร้อนในร่างกายได้ 4.เสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเปลือกแตงกวามีแร่ธาตุที่จำเป็นอยู่หลายชนิดหนึ่งในนั้นคือซิลิกาซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกระดูกอ่อนเส้นเอ็นและกระดูก 5.เสริมการทำงานของระบบประสาทน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมองซึ่งแตงกวาเองก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่มากอีกทั้งแตงกวายังมีธาตุแมกนีเซียมที่เป็นแร่ธาตุสำคัญของการทำงานในระบบประสาทและสมองฉะนั้นแตงกวาจึงมีคุณสมบัติช่วยเสริมความคล่องตัวของการทำงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี 6.ควบคุมความดันโลหิตนอกจากซิลิกาแล้วในเปลือกแตงกวายังมีโพแทสเซียมและแมงกานีสแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติควบคุมความดันโลหิตและปรับสมดุลสารอาหารในร่างกาย ส่วนแมกนีเซียมก็ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นไปอย่างปกติ 7.ดีต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือດไฟเบอร์ในแตงกวาถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือດที่สำคัญในแตงกวายังมีสารฟีนอลที่ทำหน้าที่ต้านปฏิกิริຢาออกซิเดชั่นช่วยลดโอกาสไขมันเกาะเส้นเลือດให้เราได้นอกจากนี้สารสเตอรอล(Sterol)ในแตงกวายังมีคุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลในเลือດและป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ 8.ช่วยลดน้ำหนักแตงกวาแคลอรีน้อยมากไม่มีไขมัน อีกทั้งยังมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงดังนั้นคนลดน้ำหนักสามารถกินแตงกวาจิ้มน้ำพริกหรือจะทำสมูทตี้แตงกวาดื่มเพิ่มความสดชื่นแบบไม่ต้องกลัวอ้วนก็ได้ 9.ช่วยลดน้ำตาลในเลือດในการทดลองกับหนูพบว่าสารสกัดจากแตงกวามีสรรพคุณช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือດของหนูได้อย่างมีนัยสำคัญ และสารสกัดจากเปลือกแตงกวายังมีฤทธิ์ลดการเหนี่ยวนำการเกิดโรคเบาหวานในหนูได้อีกด้วย 10.แก้นอนไม่หลับน้ำแตงกวามีฤทธิ์แก้อาการนอนไม่หลับเพราะแตงกวามีสารหอมระเหยกลิ่นอ่อนๆช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ง่ายกว่าปกติ แตงกวามีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ96จึงมีคุณสมบัติแก้กระหายและเพิ่มความชุ่มชื้น และช่วยการกำจัดของเสียตกค้างในร่างกายนอกจากนี้แตงกวามีสารอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่ วิตามินซี กรดคาเฟอิกกรดทั้ง2นี้ป้องกันการสะสมน้ำเกินจำเป็นในร่างกายเปลือกแตงกวามีกากใยอาหารและแร่ธาตุจำเป็นเช่นซิลิกาโพแทสเซียมโมลิบดีนัมแมงกานีสและแมกนีเซียม ซิลิกาเป็นแร่ธาตุที่เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนเส้นเอ็นและกระดูกปริมาณเส้นใยธาตุโพแทสเซียมและแมงกานีส ในเปลือกแตงกวาช่วยควบคุมความดันเลือດและความสมดุลของสารอาหารในร่างกายธาตุแมกนีเซียมช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและระบบการไหลเวียนโลหิตเส้นใยอาหารควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและช่วยระบบขับถ่ายโดยมีพลังงานต่ำเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ขอขอบคุรแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2Qzamsj

เคยเป็นกันไหมไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทีไรได้ถุงพลาสติกกลับมาเต็มไม้เต็มมือทุกทีวันนี้เราอຢากให้ทุกคนมารณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้ากันค่ะแล้วกระเป๋าผ้าที่เราจะทำในวันนี้เป็นทรงที่ถือเดินเที่ยวได้ค่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องถือไปจ่ายตลาดอย่างเดียวสะพายฮิปๆไปจิบกาแฟก็ได้ค่ะวิธีทำกับอุปกรณ์มีไม่เยอะมือใหม่หัดเย็บก็ทำได้ไม่ຢากนะ รวมวิธีทำกระเป๋าผ้าหลากหลายสไตล์ใส่ของจุใจดีไซน์น่ารักแถมยังช่วยลดโลกร้อนใครไม่อຢากใช้ถุงพลาสติกลองมาDIYกระเป๋าช้อปปิ้งไว้ใช้เองกันค่ะ 1.กระเป๋าผ้าสะพายข้าง ตัดผ้า2แผ่นแผ่นแรกขนาดใหญ่ประมาณ17×19นิ้วแผ่นที่2ขนาดเล็กประมาณ7½x15นิ้วนำผ้าผืนเล็กวางทับไว้ตรงกลางล่างของผ้าผืนใหญ่แล้วเย็บเก็บขอบ3ด้านให้สวยงามเพื่อทำเป็นกระเป๋าด้านนอกตัดผ้าแถบเล็กຢาว18นิ้วมาวางไว้รอบกรอบกระเป๋าเล็กพร้อมเย็บติดเพื่อทำเป็นสายกระเป๋าทำแบบเดียวกันนี้กับผ้าผืนใหญ่ชิ้นที่เหลือนำผ้าทั้งสองมาประกบกันโดยให้ผ้าหน้าจริงติดกันแล้วเย็บตะเข็บเก็บขอบทั้ง3มุมกลับตะเข็บเอาผ้าหน้าจริงออกมาเท่านี้ก็จะได้กระเป๋าผ้าสะพายข้างลายโปรดมาครอบครองง่ายๆแล้วค่ะ 2.กระเป๋าผ้าคนละลาย ไอเดียนี้เหมาะสำหรับคนที่มีกระเป๋าผ้าลายธรรมดาอยู่แล้วแต่อຢากตกแต่งให้สวยไฉไลตามสไตล์ตัวเองมากขึ้นเพราะเป็นการเติมผ้าซับในเข้าไปเพิ่มลวดลายขั้นตอนแรกให้เราตัดผ้าซับใน2ผืนให้มีขนาดพอดีกับกระเป๋าโดยต้องตัดให้แต่ละด้านกว้างเพิ่มขึ้นมาประมาณ½นิ้วสำหรับเย็บตะเข็บจากนั้นก็นำผ้าซับทั้งสองมาวางประกบหันหน้าเข้าหากันแล้วเย็บตะเข็บเก็บทั้ง3ด้านส่วนอีกด้านให้พับลงมาเฉยๆพร้อมทั้งนำเตารีดมากดทับให้พอเป็นรอยแล้วจึงใส่ลงไปในกระเป๋าผ้าที่เตรียมไว้(อย่าลืมเช็กให้ขอบของซับในพอดีกันกับขอบของกระเป๋าด้วย)จากนั้นก็หนีบไว้ให้อยู่ทรงแล้วเริ่มลงมือเย็บให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมใช้งานได้เลย 3.กระเป๋าผ้าหูรูด ใครอຢากลองทำกระเป๋าผ้าหูรูดด้วยตัวเองแบบง่ายๆรูปทรงเก๋ๆไม่เหมือนใครลองดูวิธีทำตามนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้ตัดผ้าลายสวยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด28×18นิ้วจากนั้นพลิกผ้าหน้าจริงคว่ำลงแล้ววัดขอบด้าน18นิ้วลงมาประมาณ3นิ้วพับผ้าจากขอบลงมาให้ถึงจุดที่วัดและเย็บตะเข็บเก็บให้เรียบร้อยเพื่อทำเป็นที่ใส่หูรูดพับผ้าด้าน28นิ้วเข้าหากันครึ่งหนึ่งโดยให้ผ้าหน้าจริงประกบกันอยู่แล้วเย็บตะเข็บเก็บขอบอีกสองฝั่งที่เหลือให้ติดกันเสร็จแล้วกลับตะเข็บเอาผ้าหน้าจริงออกก็จะได้กระเป๋าแล้วตัดเชือกสำหรับทำหูรูดกระเป๋าแล้วสอดเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้อย่าลืมดึงเชือกออกมาให้เท่ากันแล้วมัดเป็นปมสวยงามเพื่อให้ใช้แขวนแต่งบ้านได้ดั่งใจนั่นเอง 4.กระเป๋าสะพายข้างและสะพายหลัง อีกหนึ่งไอเดียสำหรับคนที่มีกระเป๋าผ้าลายธรรมดาอยู่แล้วแต่อຢากทำให้เจ๋งขึ้นแกะปลายของสายกระเป๋าด้านหนึ่งออกแบบสลับฝั่งกันจากนั้นกรีดปลายของสายกระเป๋าแล้วยัดผ้าเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้สายกระเป๋าຢาวขึ้นพอที่จะสะพายข้างและสะพายหลังได้เย็บเก็บสายให้เรียบร้อยจากนั้นนำกระดุม4เม็ดไปติดบนกระเป๋าโดย2เม็ดแรกให้ติดมุมด้านบนบริเวณที่เราแกะปลายกระเป๋าออกมาอีก2เม็ดให้ติดไว้ที่มุมด้านล่างทั้งซ้ายและขวาเสร็จแล้วก็กรีดปลายผ้าที่เพิ่มเข้าไปเป็นช่องพอจะติดกระดุมได้เท่านี้ก็จะได้กระเป๋าผ้าที่สะพายได้ทั้งดานข้างและด้านหลังแล้วค่ะ(เวลาจะสะพายข้างให้แกะปลายสายมาติดกับกระดุมเม็ดบนเวลาจะสะพายหลังให้แกะปลายสายออกมาติดกระดุมเม็ดล่าง) 5.กระเป๋าเชือกถัก แค่มีหูกระเป๋าสำเร็จรูปกับเชือกก็สามารถทำกระเป๋าเก๋ๆไว้ใช้เองได้ง่ายๆแล้วโดยวิธีการก็คือตัดเชือกຢาวประมาณ10เมตรแล้วพับจับปลายชนกันร้อยเข้าไปในหูกระเป๋าแล้วสอดออกมาทางห่วงพร้อมกับดึงให้แน่นจนเป็นปมทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ5เส้นหรือจนเต็มความกว้างของหูกระเป๋าเสร็จแล้วก็มาถักเป็นกระเป๋าโดยเริ่มจากเชือก2เส้นแรกให้สอดมัดพันกันเป็นปมสองทบแล้วดึงให้แน่นทำไปเรื่อยๆจะได้แถวละ5ปมจากนั้นก็เว้นระยะลงมาแถวด้านล่างแต่คราวนี้ให้เริ่มจากเส้นที่สองเป็นต้นไปทีนี้ก็จะเหลือเส้นแรกและเส้นสุดท้ายว่างไว้เพื่อเอามาผูกรวมกันกับเชือกอีกเซตหนึ่งของหูกระเป๋าอีกด้านนั่นเองทแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดปลายเชือกนำเชือกทั้งหมดมามัดเป็นปมซ้อนติดกันให้แน่นสามารถทากาวน้ำเพื่อช่วยเพิ่มความชัวร์ได้สุดท้ายกรีดแต่งปลายเชือกสักหน่อยรับรองได้กระเป๋าถักสวยๆถูกใจชัวร์ 6.ตะกร้าผ้าลายสวย วิธีทำตะกร้าผ้าไว้ใส่ของช้อปปิ้งชิลๆก็เก๋ดีนะคะเริ่มต้นจากตัดผ้าซับใน2ชิ้นและผ้าผืนจริง2ชิ้น(ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกชิ้น)จากนั้นนำทั้งหมดมาวางทับกันโดยให้ผ้าซับในทั้งสองผืนอยู่ตรงกลางแล้วตัดมุมด้านล่างของสองฝั่งซ้าย-ขวาออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เหมาะสมแยกเอาผ้าผืนจริงมาหันหน้าเข้าหากันแล้วเย็บตะเข็บด้านข้างและด้านล่างให้สวยงามรวมมุมห่างระหว่างด้านข้างกับด้านล่างเข้าด้วยกันแล้วเย็บให้สนิทพร้อมกลับตะเข็บเตรียมรอไว้นำผ้าซับในมาทำแบบเดียวกันแต่เย็บตะเข็บด้านซ้ายแค่เพียงครึ่งเดียวและไม่ต้องกลับตะเข็มนำผ้าจริงมายัดเข้าไปในผ้าซับในพร้อมจัดให้ขอบเท่ากันแล้วเย็บตะเข็บประมาณ½นิ้วกลับตะเข็บจากบริเวณผ้าซับในที่ไม่ได้เย็บเสร็จแล้วค่อยเย็บติดให้สนิทยัดผ้าซับในลงไปในผ้าจริงนำไปรีดเพื่อความสวยงามก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 7.กระเป๋าผ้ามือถือ ขั้นตอนการทำกระเป๋าผ้ามือถือให้เราตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วหันผ้าด้านนอกเข้าหากันตัดตรงกลางให้แหว่งเว้าเข้าไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมทั้งสองฝั่งจากนั้นเย็บขอบให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องเย็บบริเวณที่ตัดเว้าเข้าไปเพื่อเอาไว้ใช้กลับตะเข็บกลับตะเข็บจนได้ผ้าด้านนอกออกมาขั้นตอนต่อไปนี้สามารถตกแต่งติดลายตุ๊กตาอะไรเข้าไปได้เลยเมื่อพอใจแล้วก็ให้พับครึ่งให้พอดีกันแล้วเย็บเก็บขอบทั้งด้านข้างซ้ายด้านขวาและด้านล่างให้ติดกันจนเป็นกระเป๋าส่วนบริเวณด้านบนก็นำปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กมาร้อยติดง่ายๆแค่นี้ก็มีกระเป๋าผ้าไว้ใช้เองแล้วค่ะ 8.กระเป๋าผ้าใส่อาหาร ตัดผ้าให้ได้ขนาด11.5×29 นิ้วจากนั้นพับครึ่งเอาหน้าจริงเข้าหากันแล้วหนีบติดกันไว้พับขอบลงสัก½ นิ้วแล้วเย็บให้สวยงาเย็บเก็บขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งต่อเหลือแค่เพียงด้านบนที่ไม่ติดกันทำก้นกระเป๋าโดยให้จับก้นด้านล่างเป็นทรงแปดเหลี่ยมเย็บระหว่างจุดที่2กับจุดที่4และจุดที่6กับจุดที่8(หรือเรียกได้ว่าด้านข้างของทั้งสองฝั่ง)ก็จะทำให้ได้ก้นกระเป๋าที่กว้างขึ้นจากนั้นกลับตะเข็บเอาผ้าหน้าจริงออกมาเย็บกระดุมติดตรงกลางกระเป๋าข้างหน้านำผ้ามาทำเป็นสายสำหรับล็อกกระดุมโดยให้ปลายสายด้านหนึ่งติดอยู่ข้างหลังแล้วกะขนาดให้สายมีขนาดพอดีสามารถติดกับกระดุมด้านหน้าได้ก็จะเป็นอันเสร็จ 9.กระเป๋าผ้าสองลาย แม้ว่าจะใช้ผ้าเยอะไปสักหน่อยแต่รับรองว่าการทำกระเป๋าผ้าวิธีนี้ต้องสวยถูกใจใครหลายคนแน่นอนตัดผ้าลายหนึ่งขนาด17×12นิ้วจำนวน2ชิ้นเพื่อใช้เป็นส่วนด้านบนของกระเป๋าตัดผ้าอีกลายหนึ่งขนาด 17×8นิ้วจำนวน2ชิ้นเพื่อใช้เป็นส่วนด้านล่างของกระเป๋านำผ้าทั้งสองลายที่จะใช้ด้านบนกับด้านล่างมาประกบหันหน้าเข้าหากันเย็บขอบด้านหนึ่งให้ต่อกันพอกางออกก็จะได้เป็นผ้าที่มี2ลายเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้กับผ้าอีกชุดที่เหลือนำมาวางหันหน้าเข้าหากันพร้อมเย็บเก็บขอบทั้ง3ด้านเหลือไว้แต่เพียงด้านบนนำไปวางทับบนผ้าซับในผืนใหญ่แล้วตัดผ้าซับในให้มีขนาดพอดีกับผ้าจริงที่ทำเสร็จแล้วจำนวน2ผืน พร้อมทั้งนำผ้าซับในมาเย็บเก็บขอบทั้ง3ด้านให้เรียบร้อยจากนั้นมาขຢายก้นกระเป๋าด้วยวิธีการดังนี้คสอดมือเข้าไปด้านในกระเป๋าเพื่อจับมุมให้เป็นสามเหลี่ยมกะขนาดให้พอเหมาะสักประมาณ4นิ้วแล้วนำไปเย็บให้ตัดส่วนปลายที่เกินออกเพื่อทำให้ก้นกระเป๋ากว้างขึ้นทำแบบนี้ทั้งกับผ้าซับในและผ้าจริเสร็จแล้วนำผ้าจริงใส่ลงไปในผ้าซับในแล้วนำผ้าแถบຢาว31นิ้วมาสอดเข้าไปเพื่อทำเป็นสายกระเป๋าเย็บขอบติดทั้งผ้าจริงผ้าซับในและสายกระเป๋าเข้าด้วยกันเสร็จแล้วตัดสายกระเป๋าส่วนที่เกินออกมาทิ้งกลับตะเข็บก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่ละวิธีทำตามได้ไม่ຢากแถมยังช่วยประหยัดเงินด้วยถ้าหากใครไม่อຢากให้กระเป๋าตัวเองลายซ้ำกับคนอื่นก็ลองนำวิธีที่เรานำมาฝากไปปรับใช้กันดูรับรองออกแบบได้ดั่งใจคิดแถมน่าภูมิใจไม่เบาที่สำคัญจะใช้ใส่ของช้อปปิ้งก็ได้ใช้สะพายเป็นแฟชั่นก็ดีหรือจะแขวนเป็นของแต่งบ้านก็เด่นโอ้โหนี่มันคุ้มเกินคุ้มเลยล่ะค่ะทีนี้เวลาไปซื้อของตามตลาดร้านสะดวกซื้อหรือตามซุปเปอร์มาเก็ตเราก็บอกเลยค่ะว่าไม่เอาถุงพลาสติกค่ะพี่แล้วควักถุงผ้าเราออกมาเลย ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2tsyfIO

หากพูดถึงไอเทมยอดฮิตที่ต้องพกไปโรงเรียนของวัยรุ่นยุค90เชื่อว่าน่าจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนในยุคนั้นซึ่งสิ่งของบางอย่างอาจจะไม่มีขายแล้วเหลือเพียงแต่ของเก่าเก็บแต่บางอย่างก็ยังคงมีขายให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันแม้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบ้างมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างยังจำกันได้อยู่ไหม… ย้อนไปในยุคที่โซเชียลยังไม่มีเหมือนทุกวันนี้การส่งต่อความรู้สึกกันก็คงจะมีการโทรหากัน(หยอดเหรียญ)หรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการบอกผ่านตัวอักษรแต่อยู่ดีๆจะไปบอกตรงๆมันก็เขินมันจะต้องมีวาระในการบอกความรู้สึกอย่างเช่นช่วงปีใหม่กับการส่งส.ค.ส.กากเพชรนั่นเอง ล่าสุดทางเพจผู้บริโภคได้ออกมาโพสต์ถึงส.ค.สมีบทบาทในชีวิตมาดอย่างช่วงยุค90คงจะจดจำวิธีการ ขียนส.ค.ส.อวยพรเพื่อนในช่วงเทศกาลได้ซึ่ง ส.ค.ส.ของเด็กๆนยุคนั้นหาซื้อได้เพียงอันละ1บาทโดยจะมีรูปการ์ตูนสีสันสดใสและประดับตกแต่งด้วยกากเพชรสวยงาม น่ารักจริงๆ ส.ค.ส.กากเพชรหนึ่งไอเท็มสุดฮิตในช่วงปีใหม่ย้อนไปในยุคที่โซเชียลยังไม่นิยมถึงทุกวันนี้การส่งต่อความรู้สึกกันก็คงจะมีการโทรหากันหรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการบอกผ่านตัวอักษรแต่อยู่ดีๆจะไปบอกตรงๆมันก็กะไรอยู่มันจะต้องมีวาระในการบอกความรู้สึกอย่างเช่นช่วงปีใหม่กับการส่งส.ค.ส.กากเพชรนั่นเอง ถึงแม้ว่าส.ค.ส.จะแปลว่าส่งความสุขแต่ก็การส่งความสุขในช่วงปีใหม่สมัยประถมคือการซื้อส.ค.ส.กากเพชรมาแจกนี่แหละจ้าจำไม่ได้ว่ามันฮิตได้ยังไง แต่มันคือความแปลกใหม่ในการใส่กากเพชรให้มันดูระยิบระยับที่มาพร้อมกับราคาถูกมากๆนั่นเอง น่ารักมากๆๆๆ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2rFtprh

ต้องยอมรับเลยแหละว่ายุค90เป็นยุคที่มีเสน่ห์และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับยุคไหนๆเพราะว่ายุค90นั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคอะนาล็อกและยุคดิจิทัลดังนั้นจึงบอกได้เลยว่าวัยรุ่นยุคนี้จึงเป็นรุ่นที่ได้ลองผิดลองถูกกับอะไรใหม่ๆและได้ค้นพบหลายๆสิ่งที่เด็กในยุคนี้หาไม่ได้นั่นเอง เป็นอีกหนึ่งยุคสมัยที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับโลกเมื่อยุค90หรือประมาณ20ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในยุคนั้นวันนี้เราจะพาไปดูภาพถ่ายจากฝีมือช่างภาพผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกันปีเตอร์เมนเซลที่ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนจากทั่วโลกในยุค90เอาไว้แต่ละประเทศเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ ภูฏานครอบครัวนาลิมในบ้านดินสูง3ชั้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาชั้นล่างเอาไว้เลี้ยงวัวและนกอาชีพหลักคือการทำนา คูเวตครอบครัวอับดุลลาอาศัยอยู่ในเมืองคูเวตซิตี้ มาลีครอบครัวของซูมานานาโตโมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคูอาคูรูใกล้ชายฝั่งแม่น้ำไนเจอร์ เม็กซิโกครอบครัวของคาสติลโลบัลเดอรัสที่อาศัยอยู่ในเมืองกวาดาลาฮารา คิวบาครอบครัวคอสต้าที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าบนถนนฮาวานา ไอซ์แลนด์ครอบครัวโธรอดเซนทำอาชีพเป็นนักบินของสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ส่วนภรรຢาเป็นช่างทำหมวก ญี่ปุ่นครอบครัวอุคิตะอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงโตเกียว มองโกเลียครอบครัวของเรกเซนบัตซูริ แอฟริกาใต้ครอบครับแคมปี้อยู่หน้าบ้านเมื่อปี1993 แคลิฟอร์เนีย,สหรัฐอเมริกาครอบครัวคาเวน เท็กซัส,สหรัฐอเมริกาครอบครัวสคีนที่เมืองเพิร์ลแลนด์รัฐเท็กซัส รัสเซียครอบครัวคาพราลอฟ ซามัวตะวันตกครอบครัวลากาเวล ไทยครอบครัวขวัญแก้วซึ่งใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบไทยแท้ในสมัยนั้น เป็นยังไงกันบ้างสำหรับภายในยุค90ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละที่ในยุคนั้นดูเรียบง่ายแต่ดูมีความสุขมากๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2MdT0yG

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ เกร็ดความรู้ดีๆ ที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดค่ะ เพราะร่างกายของเรานั้นนอกจากทำงานที่ต้องใช้แรงแล้ว ภายในร่างกายของเรานั้นก็ทำงานด้วยเช่น อวัยวะร่างกายของเรานั้นเอง ต่างก็มีหน้าที่ในตัวของเขาเอง และแน่นอนว่าๆหลายคนนั้นต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกกันบ้าง เพราะมนุษย์เรานั้นต้องกินทุกวัน สะสมเข้าไปในร่างกายทุกๆวัน แต่เคยสังเกตุตัวเองไหมว่า ระบบทางเดินอาหารของเรานั้นดีแค่ไหนมีการถ่ายของเสียออกมาหรือไม่ สำหรับวันนี้เราเลยได้นำเทคนิคดีๆ สำหรับคนที่ถ่ายอຢากๆ หลังจากนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณอย่างแน่นอนค่ะ จะต้องทำกันอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อคุณต้องการให้ระบบการขับถ่ายทำงานในตอนเช้า ก็ควรจะเตรียมตัวตั้งแต่การเข้านอน เช่น คุณมีงานตอน 9 โมงเช้าควรจะตื่นไม่เกิน 6 โมงเช้าเพื่อใช้เวลาเตรียมตัวที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป เพราะความเร่งรีบคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการขับถ่ายแปรปรวน โดยต้องมีเวลานอนอย่างน้อย 6-7 ชั่ วโมง เพราะฉะนั้นจึงควรเข้านอนในช่วง 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ไม่ควรเกินกว่านี้ เพราะเราต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้ร่างกายได้เข้าสู่โหมดพักผ่อนจริงหรือหลับลึกนั้นเองการนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยให้การขับถ่ายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อมาก็ต้องหันมาดื่มกาแฟดำแบบไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะ เพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นให้เกิດการเคลื่อนไหวของลำไส้ และการดื่มกาแฟดำเพียว มีประโยชน์อย่างมาก หรือถ้าใครไม่ชอบดื่มกาแฟอาจดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาว หรือ น้ำผลไม้ก็ได้ หลังจากที่เราดื่มกาแฟเสร็จแล้วนั้นให้ดื่มน้ำอุ่นตามไปอีก 1-2 แก้ว รอเวลานิดเพียงเท่านี้ระบบถ่ายก็จะง่ายขึ้นมาเลย ลองทำกันตามดูนะคะContinue Reading

ผักต่างถิ่นที่มาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเนื่องจากรสชาติถูกปากคนไทยมีหลายชนิดเช่นมะละกอสับปะรดแครอตและที่ไม่น่าเชื่อคือพริกขี้หนูต่างก็เป็นพืชที่เข้ามาในไทยเป็นร้อยปีแล้วจนเรานึกว่าเป็นพืประจำถิ่นบ้านเราเพราะเรานำมาประกอบอาหารตั้งแต่อ้อนแต่ออกลืมตาก็เห็นพืชผักเหล่านี้แล้วจะไม่ใช่ของบ้านเราได้อย่างไร ผักไชຢาคะน้าเม็กซิกันผักโขมต้นหรือชาຢา(ภาษาสเปน Chaya)ชื่อทางพฤกษศาสตร์:Cnidoscoluschayamansaชื่อวงศ์Euphorbiaceaeเป็นไม้พุ่มอายุหลายสิบปีอยู่ในวงศ์เดียวกับຢางพาราและสบู่ดำเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในคาบสมุทรยูกาตันของประเทศเม็กซิโกมีลำต้นอวบน้ำมีຢางขาวออกมาเมื่อถูกหักทรงพุ่มตั้งตรงมีขนาดใหญ่โตเร็วสามารถสูงได้ถึง6เมตรใบกว้าง มีแฉกคล้ายใบมะละกอผักไชຢาเป็นผักกินใบเป็นอาหารชนิดหนึ่งของประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาและประเทศแถบอเมริกากลาง คะน้าเม็กซิกันเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมและเหล็กแล้วยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของสารต้านอนุมูลอิสระใบคะน้าเม็กซิกันยังมีระดับสารอาหารสูงกว่าผักใบเขียวชนิดใดๆที่ปลูกบนดิน2-3เท่าอีกด้วยแต่ใบคะน้าเม็กซิกันดิบมีพิษเนื่องจากมีสารกลูโคไซด์ซึ่งจะปลดปล่อยสารพิษจำพวกไซຢาไนด์ออกมาจึงจำเป็นต้องทำให้สุกก่อนกินโดยใช้เวลาประมาณ2-3 นาทีในการทำให้สุก เพื่อลดฤทธิ์ของสารที่เป็นพิษให้อยู่ในระดับปลอดภัย จริงๆแล้วผักไชຢาเป็นพืชที่เหมาะสำหรับคนเมืองเพราะเจริญเติบโตง่ายไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากสามารถปลูกในกระถางก็ได้ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดหมั่นเด็ดยอดเรื่อยๆไชຢาก็จะแตกยอดให้เรากินได้ตลอดไม่เกี่ยงฤดูหนำซ้ำไม่ค่อยมีศัตรูพืชและโรคพืชรบกวนอาจถือได้ว่าเป็นผักปลอดภัยที่ปลูกได้ดีข้างบ้านที่สำคัญอย่าลืมลวกน้ำเดือดเสียก่อนที่จะนำมาปรุงอาหาร สถาบันโภชนาการแห่งชาติเม็กซิกันกล่าวถึงประโยชน์ของผักไชຢาว่าช่วยในการหมุนเวียนโลหิตช่วยย่อยอาหารช่วยในการมองเห็นช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยบรรเทาริดสีດวงทวารช่วยลดน้ำหนักป้องกันอาการไอเพิ่มแคลเซียมให้กระดูกป้องกันโลหิตจางโดยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับเลือດเพิ่มประสิทธิภาพความจำและการทำงานของสมองช่วยบรรเทาโรคไขข้ออักเสบและโรคเบาหวาน บางคนเรียกว่าต้นผงชูรสก็เพราะเมื่อนำมาตากแห้งป่นใส่ผงนัวก็จะใช้แทนผงชูรสได้เลยทีเดียวจึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเมื่อรับรับประทานผงชูรสน้อยลงเพราะใช้ผักไชຢาแทนการใช้ผงชูรสทำให้ปริมาณโซเดียมในร่างกายลดลงค่าไตจึงดีขึ้นหรือจะนำผักไชຢาไปใส่ผสมกับอาหารชนิดอื่นก็จะช่วยให้รสชาติกลมกล่มโดยที่ไม่ต้องใช้ผงชูรสเลย ผักไชຢานิยมนำมารับประทานเป็นอาหารโดยใช้ส่วนของยอดอ่อนและใบเมื่อเด็ดยอดอ่อนแล้วต้องนำมาปอกเปลือกออกในเมืองไทยนิยมนำมาทำเมนูผัดไชຢาน้ำมันหอยผักไชຢาผัดไข่ผัดราดหน้าผัดซีอิ๊ว แกงส้มลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ ชอชอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2PXmTUU