เธอทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มานั้น ไม่ว่าถูกหรือผิ ดก็ไม่สน เธอภูมิใจไหม เธอได้ครอบครองทุกๆ อย่าง เธอสุขใจหรือ เธอรักแต่ตนเอง ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ..   ความละอ ายต่อบ าป ก ຣ ຣ ม ควรมีติดตัว แม้ไม่มีใครรู้เห็น ความผิ ดชอบชั่ วดี ควรสำนึกอยู่ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิต คนชั่ วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ ว” เพราะทำบ าปได้โดยไร้การละอ าย เมื่อรู้ว่าทำชั่ ว แต่ยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบ าป ก ຣ ຣ ม นั้น   จึงเป็นที่มาของ “คนชั่ ว” ก็คือ ทำดีไม่ได้ คิดไม่ได้Continue Reading

ใช่ว่าใครๆจะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรວยหรือຢากจนไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาหน้าตาทางสังคม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศหรืออายุแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวุฒิปัญญาของบุคคล เพราะชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ผ่านการตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดีว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งไม่จำเป็นอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต อะไรคือความสุขจอมปลอมที่แฝงความทุกข์ตามมา “ถ้าปัญญามากพอแล้วก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทันที แม้ปัญญายังมีไม่พอต่อให้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายสักแค่ไหนก็ไม่อาจพบกับความเรียบง่ายได้เลย”วันนี้เรามีบทความดีดีเสริมกำลังใจให้แก่กันและกันมาฝากค่ะ ปีแล้วปีเล่าคุณปลงได้กี่มากน้อย วันแล้ววันเล่าคุณปล่อยวางได้กี่มากน้อย แผนซับแผนซ้อนคุณได้เปรียบมากี่มากน้อย คิดยุบคิดยิบคุณเสียเพื่อนไปกี่มากน้อย อຢากได้แต่อดได้คุณกลุ้มใจไปกี่มากน้อย คิดเล็กคิดน้อยคุณว้าวุ่นขึ้นอีกกี่มากน้อย โลภมากใจแคบคุณก่อกຣຣมไว้อีกกี่มากน้อย ชีวิตที่ยังคงอยู่คุณเสพสุขไปได้กี่มากน้อย ถ้าชีวิตจะม้วยมอดไปแล้ว คุณคิดว่าจะนำพาอะไรติดตัวไปได้กี่มากน้อย ความกลัดกลุ้มเกิดจากความอคติของตัวเราเองต่อตัวเราเอง ยิ่งเพิ่มความอຢากยิ่งอ่อนแอ ยิ่งให้ความสำคัญตัวเองสูงยิ่งเจ็บปวด ยิ่งอຢากได้ยิ่งมีสิทธิ์อด ความบาดเจ็บมักเกิดจากความอຢาก ความอຢากยิ่งน้อยก็ยิ่งไร้ความกังวลไร้ศัตรู เขาจึงบอกกันว่าไร้ความอຢากคือความแข็งแกร่ง ฝันอย่าฝันลึกเกินลึกเกินตื่นຢากคำพูดอย่าคุยอวดเกิน อวดเกินเป็นจริงຢากการวางตัวอย่าสูงจนเกินจริง สูงไปคล้อยตามຢาก เรื่องทุกเรื่องอย่าไล่จนสุดซอยสุดเกินถอยลำบาก ความรักอย่าถลำลึกเกินลึกเกินถอนตัวຢาก ผลประโยชน์อย่างมุ่งมากเกินมากเกินหลงทางง่าย อย่าเสแสร้งมากไปมากเกินไร้คนจริงใจด้วย อายุขัยที่มากขึ้นต้องเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วย แต่จิตใจต้องไม่สับสนวุ่นวายมากขึ้น หลังผ่านอุปสรรคหลังผ่านความทุกข์ຢากนานับประการ จะรู้สึกว่าความสงบเป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งเรียบง่ายยิ่งมีความสุขมาก การมีชีวิตเรียบง่ายต้องมีความเข้าใจว่าชีวิตเรียบง่ายพอเพียงนั้นไม่สร้างปัญหาและมีความสงบสุขและยึดมั่นแนวทางนี้อย่างเด็ดเดี่ยว โดยไม่สนใจใครโดยเฉพาะความคาดหวังของคนในครอบครัว คนใกล้ตัว การเริ่มวางแผน และค่อยๆทำตามแผนเป็นระยะๆย่อมจะสร้างแรงกดดันน้อยกว่ากว่าคนรอบข้างจะรู้ตัว ก็เริ่มจะยอมรับแล้วเห็นดีด้วยหรือเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจยอม ขอขอบคุณแหล่งที่มา https://bit.ly/3c5cnFhContinue Reading

1. เลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ฟังคนอื่นมั่ง – คือสิ่งที่ผมมักบอกหลายๆ คนที่มักเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง ประเภทชั้นทำอะไรถูกเสมอ ชั้นมีเหตุผลของชั้น และเหตุผลของชั้นนั้นเพียงพอสำหรับทุกๆ อย่ าง และพอมากๆ เข้าก็กลายเป็นว่าทุกอย่ างในชีวิตต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิด สิ่งที่คนอื่นพูดมานั้นหากไม่ใช่การยอมรับหรือเห็นด้วยก็จะมองว่าไม่เข้าข้าง คิดผิด และปฏิเสธความคิดเหล่านั้นไปเสียหมด ที่หนักๆ คือหลายๆ คนได้เจอคนดีๆ เข้ามาตักเตือนก็ไม่ฟัง หาว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ตัวเอง ฯลฯ ผมมักพูดเสมอว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างความเชื่อมั่นในตัวเองกับการหลงตัวเอง ซึ่งถ้าเราตั้งสติและแยกแยะไม่ดีแล้ว เราจะข้ามเส้นไปสู่การทนงและเต็มไปด้วย E g o ชนิดที่ไม่ยอมรับเหตุผลอื่นๆ ซึ่งอาจจะถูกหรือดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำ นอกจากนี้แล้ว ชีวิตของเรายังมีคนมากมายที่อาจจะเก่งกว่าเรา รู้มากกว่าเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา มีวิสัยทัศน์มากกว่าเรา ซึ่งคนเหล่านี้ในมุมหนึ่งเหมือนครู / เทวดาของเราที่ช่วยเตือนหรือแนะนำทางที่ใช่ให้กับเรา แน่นอนว่าคำแนะนำบางอย่ างอาจจะขัดใจหรือไม่ตรงกับที่เราคิด แต่ก็นั่นแหละที่คำแนะนำเหล่านั้นหลายๆ ครั้งทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ ชีวิตผมเองก็ได้คนเหล่านี้ช่วยแนะนำและขัดเกลาตัวผมมาตลอด ลองดูสิครับ ลองเปิดใจฟังคำแนะนำ คำตักเตือนของคนที่คนมองว่าน่าเชื่อถือ และปรารถนาดีกับคุณContinue Reading

บางทีนั้นการที่เรามัวแต่เสียเวลาไปกับคน ที่ไม่เคยมองว่าเราดีเลยนั้น มันก็มีแต่จะเสียเวลาเปล่านะ เอาเวลา ไ  ปสนใจคนที่เขามองว่าเราดีดีกว่าไหม เพ ร า ะว่าคนที่ไม่เคยมองเราดี เล ยนั้น มักจะ เป็น คนที่อค ติใ นตัวเราเสียมากกว่า คนพวกนี้มักจะไม่ชอบทุกอย่างในตัวเรา ชอบมองว่าเราไม่ดีในสายตาของเขา ถ้าเรามัวแต่ไปแคร์ไปสนใจเขา เราเองนี่แหละ ที่จะเ ป็นฝ่ายทุกข์ใจแทน เพร า ะ ฉะนั้นปล่อยวางไปเถ อ ะนะ ไม่ต้อง ไปสนใจเขาให้มาก ห รอก การไปสนใจ คนที่อคติกับเรา มันจะทำให้เรามีแต่ทุกข์ เอาเวลาไปโฟกัสกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเรา มองว่าเรามีดี แบบนั้นจะดีกว่ าน ะ อย่าไปเสียเ วลาให้กั บคนที่  มองว่าเราไม่ดีเลย มันเสียดายทั้งเวลาและยังเสียทั้งความรู้สึ กอีกด้ วย ที่มา :Continue Reading

มีหลายบริษัทบอกว่าจงทำงานให้กับบริษัทให้เหมือนกับทำงานให้ตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีดีตรงที่งานของคุณจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแน่นอน ทุกคนต้องทำงานให้ดี ทำให้เต็มที่แต่มันต้องไม่ใช่ทุกเวลาของชีวิตทุ่มให้แค่งานและบริษัทเท่านั้น ร่างกายของคนเรามันต้องการเวลาพักผ่อนรวมถึงสมองด้วยเหมือนกัน มีข่าวบอกว่ามีคนทำงานจน ตา ย นั่นเรื่องจริง อย่ าลืมว่าพอคุณไม่อยู่บริษัทเขาหาคนมาแทนที่คุณได้เสมอ การอຢ ากก้าวหน้านั้นไม่ผิด การทำงานหนักไม่ผิด การทุ่มเทไม่ผิด แต่มันถูกแล้วหรือที่คุณทำแต่เพื่องาน เพื่อบริษัทแต่ลืมทำเพื่อตัวเอง ข้อคิดที่ว่า “คุณรักงานได้ แต่คุณรักบริษัทไม่ได้ เพราะบริษัทไม่ได้รักคุณ” ก็อย่ างที่บอกไปต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหน เป็นที่ต้องการแค่ไหนบริษัทชอบคุณแน่นอน แต่ถ้าว่าหนึ่งคุณเกิดเป็นอะไรขึ้นมา คุณคิดว่าบริษัทเขาจะเจ๊งไปตามคุณหรือ ก็ไม่นะเขาหาคนเข้ามาทำหน้าที่แทนคุณในทันทีแน่นอน ฉะนั้นคุณจงทำงานในเวลางานจริง ๆ ทำงานเพราะมันคืองาน แต่งานไม่ใช่ทุกอย่ างชีวิต ควรหาเวลามาดูแลตัวเอง ดูแลคนในครอบครัวด้วย ก่อนที่คุณจะเสียทุกสิ่งอย่ างนั้นไป คงไม่ต้องให้ยกตัวอย่ างเยอะ ว่าคนบ้างานแล้วโดนคนรักทิ้งมันมี คนบ้านงาน รວยมากแต่สุขภาพแย่ มีให้เห็นมากมาย คุณเลือกได้นะว่าอຢ ากจะเป็นคนแบบไหน เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่ข้างคุณตลอดเวลาก็คือ ตัวคุณเองนะ เหตุผลที่ไม่ควรรักบริษัทเพราะว่า 1.งานนั้นทำเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมด ทุกวันจะมีงานให้เราทำเสมอไม่อย่ างใดก็อย่Continue Reading

วันนี้เราก็ได้ไปเจอเรื่องราวดีๆ เลยนำมาให้ทุ กค นได้อ่านกัน หลายคนชอบคิดว่า จะต้องมีลูกเอาไว้เลี้ยงดูຢามแก่เฒ่า ซึ่งเป็นแนวคิดของคนสมัยก่อนที่มีสืบกันมานาน ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เสียด้วยในสังคมของเรา แต่ว่าหากจะมองในคว าม เป็นจริงแล้วมันยังจะใช้ความคิดแบบนี้ได้อยู่ไหม “มีลูก ตอนแก่จะได้มีคนเลี้ยงดู” ซึ่งมันจะแปลไ ด้อีกทางว่า หากลูกไม่ยอมเลี้ยงดู คืออกตัญญูอย่างนั้นหรือ ในความเป็นจริงมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนเป็ นพ่อแม่กันแน่ ลองมาอ่านกันดู ในปัจจุบันนี้ก็มีคนแก่ชราหลายคนมากที่เข้ากับครอบครัวของลูก ๆ ไม่ได้ บางทีความคิดแบบเดิมมันอาจจะต้องปรับแล้วก็ได้ ทำไมไม่คิดว่าอຢากจะให้ลูกเ ลี้ย งดูในตอนแก่เป็นการ ดูแลตัวเองได้ในตอนแก่บ้าง จะเอาสมัยก่อนกับปัจจุบันมาเที่ ยวกัน มันไม่ได้ ที่พ่อแม่มีลูกตั้ งหลา ยคนยังเลี้ยงได้ ทำไมลูกเลี้ยงพ่ อแม่ บ้างไม่ได้ ซึ่งมันก็อาจจะน่าคิด แต่ลองมองถึงค่าครองชีพและการใช้ชีวิ ตข องมนุษย์ในปัจจุบันสิ มันเหมือนสมัยก่ อนงั้นหรือ เรามีเรื่องราวน่าอ่านและ อຢากให้ทุกคนทำความเ ข้าใจตาม ทั้งในมุมของคนเป็นพ่ อแม่ และในมุมของContinue Reading

การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์นั้น นอกจากจะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตแล้วยังเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การที่ผู้คนในสังคมนั้นต่างให้ความช่วยเหลือกันและกันในกิจการต่างๆ สร้างประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งทางดุนຢาและศาสนานั้น ย่อมทำให้สังคมนั้นพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข แต่หากสังคมใดขาดแคลน หรือไร้ซึ่งการให้ความช่วยเหลือต่อกัน แน่นอนสังคมนั้นย่อมล้าหลังและจะเกิดความเสียหายต่างๆตามมาในไม่ช้า แง่มุมร้ายๆของการเป็น “ชอบช่วยเหลือคนอื่น”มากจนเกินไป ที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ายได้ทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 1.กลายเป็นคนใจร้าย เพราะการตอบปฏิเสธแค่ครั้งเดียวข้อเสียของความใจดี ที่มักจะไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธกับใคร เมื่อถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ จนในบางครั้งหากสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับให้ตอบปัดการช่วยเหลือก็อาจมีผลทำให้คนบางคนต้องตกเป็นผู้ที่ถูกมองว่าใจร้ายจากคนอื่นโดยทันที ทั้งๆที่เพิ่งเคยตอบไปปฏิเสธไปแค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 2.เสียความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์คนบางประเภทก็มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้ายก็ได้กลับกลายเป็นว่าบ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคนอาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้ายเพียงเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญเมื่อหมดผลประโยชน์กับคนบางคน 3.กลัวคนอื่นจะไม่พอใจ“ความใจดี” อาจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนบางคนเกิดความเกรงกลัวได้ว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆ ถ้าหากมอบความช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นออกไปได้อย่างไม่ดีพอซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิดที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเอาได้อย่างง่ายๆ เพราะนอกจากจะต้องมานั่งแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นแล้วยังต้องมาคอยหวาดระแวงว่าใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกด้วย 4.เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดมากแง่ร้ายของการเป็นคนใจดีคือ มักกลายเป็นคนที่ชอบนำคำพูดรวมถึงการกระทำของคนรอบข้างมาคิดมากจนเกิดเป็นความทุกข์และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีซ่อนอยูในนั้นจึงทำให้ต้องคอยเก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอ 5.ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าและคายไม่ออก เพราะไม่สามารถบอกปัด หรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้อย่างที่ต้องการได้อยู่ดี 6.ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนลืมตัวเองบุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ และคอยแต่จะอຢากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ คนใจดีบางคน จึงมักชอบห่วงแต่ความลำบากของคนไกลตัวมากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว จนกลับกลายเป็นว่าได้ลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไป 7.ตกอยู่ท่ามกลางคนที่ทำอะไรไม่เป็นด้วยความที่คุณช่วยเหลือเขาทุกอย่าง เขาก็จะรอคอยแต่จะให้คุณช่วยไม่ว่าจะเพื่อนคุณ ครอบครัวคุณ ลูกคุณ แฟนคุณก็ตาม เขาจะกลายเป็นที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง บางทีเขาจะคิดว่าคุณจะช่วยให้เรามีชีวิตดีขึ้นร่ำรວยเงิน สุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งหมดนี้อาจมีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากคุณที่ชอบช่วยเหลือเขาแค่ 1 ครั้งเดียวก็เป็นได้ ฉะนั้นปล่อยให้เขาได้ลองทำเองบ้าง ล้มเอง เจ็บเองซะบ้างเขาจะได้เก่งๆContinue Reading

เรื่องของการอวดรວยเป็นอะไรที่เรากันบ่อยมากในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลที่เวลาได้อะไรมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใหม่ รถใหม่ กระเป๋าแพงๆใบใหม่ ก็ต้องถ่ายรูปมาอวดเพื่อนในโลกโซเชียลเสมอ อຢากจะให้คนที่ได้เห็นนั้นรู้ว่าเรารວยเรามีเงินเยอะเขาจะได้ชื่นชมเรายกย่องเราเหมือนเอามายกฐานะตัวเองให้สูงมากขึ้น เมื่อคุณรວยถึงในระดับหนึ่งคุณจะตระหนักได้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินคนรอบข้างคุณเขาดูออกเพราะเขารู้จักคุณมานานเขารู้ว่าคุณทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไร คุณหลอกคนในโลกโซเชียลได้แต่คุณหลอกตัวเองและคนรอบตัวไม่ได้ ยิ่งคุณซื้อแต่ของที่ไม่จำเป็นมาอวดมากเท่าไรไม่นานคุณจะต้องยิ่งขายของที่จำเป็นออกไปเพื่อประทังชีวิต หยุดใช้ชีวิตเกินตัวใช้จ่ายเกินความจำเป็น เงินเดือน15,000 แต่กินกาแฟแก้วละ 100 แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งๆที่ไม่ได้อຢากกินจริงๆแต่กินเพียงเพื่อ…เพราะอຢากถ่ายรูปอวดลงโซเชียลเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนานๆทีในชีวิต คุณจึงอຢากภูมิใจนำเสนออຢากโชว์ออกมาให้เห็นว่าฉันก็สามารถแต่คนที่เขารວยจริง คนที่เขากินเป็นกิจวัตรประจำวันเขาจะไม่มาเสียเวลานั่งถ่ายรูปอวดลงโซเชียลหรอก การหยุดอวด10ข้อนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้าน 1.จงอย่าอวดเก่งเราอาจไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกมีคนเก่งกว่าเราก็ต้องยอมรับ มีคนไม่เก่งที่อิจฉาเราต้องระวังถ้าอวดเก่งจะไม่พัฒนาและอาจไม่มีที่ยืน 2.จงอย่าอวดดีสำหรับคนอวดดี หยิ่ง ทะนงตัว เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครอຢากช่วยเหลือ เราควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตีค่าตน สูง แต่แสดงตน ต่ำ กว่าที่เป็นเสมอและต้องให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไรจบการศึกษาจากไหน 3.จงอย่าอวดเด่นถึงแม้เรารู้สึกเหนือกว่าใครก็อย่าลืมว่าไม่มีใครอຢากรู้สึกด้อยกว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเทียมไม่น้อยหน้าและอย่าชิงดีชิงเด่นกับใคร 4.จงอย่าอวดรວยคนมั่งมีไม่เคยต้องโอ้อวดใครเพราะไม่เคยมีเลยต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่อวดคนอื่น ถึงรວยแล้วอวดรວยก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดรວยยิ่งถังแตกตลอดไปเลย 5.จงอย่าอวดฉลาดคนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้จะฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดฉลาดให้ดูโง่ แต่จะแกล้งโง่เพื่อให้คนอื่นเอาความรู้มาเพิ่มให้และไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไส้เอา 6.จงอย่าอวดรู้เมื่อไม่รู้อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น…โง่ มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเราดีซะอีกเราต้องฉวยทุกโอกาสเพื่อเรียนรู้จากคนอื่น 7.จงอย่าอวดผลงานหากมีผลงานดีไม่ต้องโอ้อวดคนจะมองเห็นและชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่างภูมิใจได้แต่อย่าพຢาຢามเหนือคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานคนอื่น 8.จงอย่าอวดความลับไม่ว่ารู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเที่ยวบอกความลับกับใครๆเพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่หาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่คนในชีวิตและเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้น 9.จงอย่าอวดสำเร็จในชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงขาขึ้นอย่าหลงระเริงขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำเติมยิ่งสำเร็จ ยิ่งต้องถ่อมตนถึงจะมีคนรักและเอาแบบอย่าง 10.อย่าอวดความสุขสำหรับคนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใครๆ ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบๆไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์แค่ไหนนั่นไม่ใช่คนมีความสุข แต่คือคนมีปมด้อยContinue Reading

หากใครเกิดคำถๅมแบบนี้ซ้ำๆ เพราะมัวหาเห ตุ ผลให้การ กระทำไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ อย่ าเสี ยเวลาหาคำตอบเลย ไม่แน่ว่าคำตอบที่อ ยๅกได้ อาจสร้ๅงบาดแผລให้บาดลึกยิ่งกว่าเก่า คาดหวังว่าเขาจะเสี ยใจกับผ ลการ กระทำตัว หากเขา ยังพอมีจิตสำนึ กอยู่บ้ๅง เขาคงจะเสี ยใจกับการกระทำตัวอ ยู่บ้ๅง และ คงป รับปรุงแก้ไข ต่างกับคนเห็นแ ก่ตัว เขาไม่ได้รู้สึกผิ ดกั บสิ่งที่ทำ เพราะทุกการกระทำของเขา ก็ทำเพื่ อ ตัวเขาเอง ในช่ว งเวลา ที่เราลำบาก เ ขาอาจกำ ลังยิ้ม  หัวเราะมีความสุขอยู่กับใครๆ ความจริ งก็คือ  ชีวิตเขาเดินไป ไกลจากเ ราแล้ว ส่วนเรามัวนั่งจมกับคำถๅมที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ถๅมว่า “คิด” อยู่ทำไม? คนเดินจContinue Reading

คนเราเมื่อถูกทิ้งตอนอๅยุเริ่มมาก สิ่งหนึ่ง ที่หลๅยๆ คนกลั วคือ การเริ่มต้นใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรน่ากลั วเลยสักนิด เพราะชีวิ ตคน เราเริ่มต้นใหม่ได้ ทุ กๆ วัน และอๅยุไม่ใช่ปัญหา   ปัญหาของคนถูกทิ้ งเวลานี้คือ วิธีการจัดการความคิด ทำอย่ างไรถึงจะไม่จมอยู่กับอดีต ทำยังไงจะปล่ อยมื อจากอดีต เพื่อจับ อน าคตใหม่ คนเราเมื่อ ถึง เวลาต่อให้ไม่อยๅกแยก จ ากก็ต้องแยกจาก แม้เราไม่ยินยอม ไม่พร้อมใจ แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องจำใจจากทั้งนั้น ชีวิตมันจึงเป็นเรื่องความไ ม่ แน่นอน ที่อะ ไรๆก็พร้อมเกิดขึ้นกับชีวิตเสมอ จงให้เวลา อย่ าเร่งรีบที่จะลืมมากจนเ กิด ไป เพราะความผูก พัน มันนาน จะตัดใจชั่วข้ามคืนก็คงไม่ได้Continue Reading