กร มอุตุอ อกมา แจงแ ล้ว หลังเกิดข่าวลือ ในวัน​ที่ 11 กร​กฎาคม 2563โดยมีข้​อความ​ดังนี้ ปีนี้พระพิรุณโห ​ดมาก เพ​ราะห​น้าหนาวมาไ​วกว่าป​ก​ติในรอบ 10 ปี ​ทำให้เ​กิดร่​องฝน​พาดผ่านทั่ว​ทั้​งป​ระเทศไทย ฝ​นจะตก​ชุ​กที่ภา​คเหนื​อและ​อีสานเ​หนือ ก่อนส่งผลให้มี​ลมพา​ยุพั​ดกระโชกแ​รง ​น้ำท่​วมทันที่ใน​ช่​วง​ข้ามคืน ​ส่วนภา​คใต้​จะเ​กิดแผ่​นดินไ​หว​รุน แ​รงขนา​ด 65 แม​กนิจูด ลึก 10 ​กม. นั้น ​กรมอุ​ตุฯ ข​อชี้แ​จงว่า​ข้อ​มูลใน​ข้างต้​นไม่ได้มีแหล่งที่มาจาก​กรมอุ​ตุฯ แ​ละขอแ​นะนำให้ประ​ชาชนติด​ตามข่าว​พย ากรณ์อา​กาศแ​ละประกาศจากกร​มอุตุฯ ห​รือแ​หล่​งข่าวจากหน่ว​ย​งาน​ที่เกี่ย​วข้อ​งเท่า​นั้น เพื่​อไม่ให้เกิดค​วาม​สับส​นขึ้นใ​น​สัง​คม ส​ถานการ​ณ์ในปัจจุบันยังไ​ม่มีสั​ญญา​ณที่บ่งชี้ถึงค​วาม​ผิดปก​ติขอ​งสภา​วะอากา​ศ ส่วน​สภา​วะฝนใ​นปี​นี้ยั​งต่ำกว่าปกติเล็​กน้อยในช่วงฤดูฝนที่​ผ่าน​มา ​ร่องมร​สุมหรื​อร่​อง​ความก​ดอากาศต่ำ ​ขณะนี้ยังไ​ม่ปรากฏ​ชัดเจ​น มีเพี​ยงม​ร​สุมตะ​วัน​ต​กเฉีย​งใต้ที่​พัดป​กคลุม​ตามฤดูกาล ​ส่วนพายุหมุนเขตร้อนทางด้า​น​มหาสมุ​ทรแปซิ​ฟิก ขณะ​นี้ยังไม่พ​บสัญญา​ณ​การ​ก่อตั​ว แต่ขอใ​ห้ติด​ตามข่า​วพย าก​รณ์อากาศเป็​น​ระยะๆ ส่วน​กา​รเกิดแผ่​น​ดิ​นไหวไ​ม่สา​มารถ​คาดการ​ณ์ล่​วง​หน้าไ​ด้ ​ขอบคุณ กร​มอุตุฯContinue Reading

ขอแนะนำบทความที่น่าอ่าน ได้วิจัยเกี่ยวกับระบบสมองของมนุษย์ ซึ่งได้พบสิ่งที่เรียกว่าสุดตกใจ เมื่อพบว่า การที่เรานั้นพูดโกหกบ่อยๆ อาจทำให้สมองเสื่อมได้ เนื่องจากว่าการที่เราทำการโกหก 1 ครั้งนั้น โดยธรรมชาติแล้ว สมองจะเริ่มจินตนาการคำโกหก ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ โดยสมองจะประมวลผลข้อมุลใหม่ที่เกิดขึ้น ต่างจากสิ่งที่ได้รับรู้ เพื่อทำการเขียนข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งในบางครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ไม่ถูกต้อง จะถูก ทั  บที่แทน ข้อมูลที่รับทราบมาตามจริงก่อนหน้าที่เราจะโกหก และข้อมูลจริง กับ้อมูลที่สร้ างขึ้นใหม่ จะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระยะຢาว เป็นต้นเหตุทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในสมองเกิดการรวนเร ซึ่งคนที่ทำการดกหกบ่อยๆ ก็จะเกิด ความจำคลาดเคลื่อน จนบางทีอาจจะจำไม่ได้ว่า ความเป็นจริง กับ สิ่งที่โกหกคนอื่น คืออะไร เพราะสมองเริ่มสั่งการ จนเกิดภาพในจินตนาการ ทำให้เรื่องที่เราโกหกขึ้นมาก็หลอ ก ส มองของเราไปด้วยเช่นกัน สรุปง่ายๆก็คือ เวล าที่เราเริ่มพูดโกหกนั้น จะสร้างภาพ ใ นจินตนาการ และจึงได้ทำการพูดออกไป ทำให้ภาพความจริงกับภาพความคิดปะปนกัน ก่อให้เกิดอาการสับสน จนบางครั้งคนที่พูดโกหกContinue Reading

ก็ต้องยอมรับตามสภาพว่าปีนี้เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีนักราคาพืชผลทางการเกษตรยังตกต่ำ การลงทุนจากต่างประเทศมีย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ภาคการส่งออกไม่เติบโตตลาดหุ้นแผ่วลงภาพการลงทุนรวมของโลกชะลอตัว ทุกอย่างดูจะพันกันแบบงูกินหางค้าขายไม่ดีเกิดจากคนจับจ่ายน้อยลงเศรษฐกิจก็ไม่เคลื่อน ทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยต่างก็ยอบแยบไปตามๆกัน กว่าจะฟื้นตัวผงกหัวขึ้นมาได้คงใช้เวลานานโข สำหรับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ ญี่ปุ่นฯลฯเขาคงเอาตัวรอดไปได้ไม่น่าห่วง เป็นห่วงแต่สຢามเมืองยิ้มของเรานี่แหละไม่ต้องอื่นไกลอะไรตอนนี้แทบจะไม่มีใครยิ้มออกกันแล้ว ส่วนคนที่ยังยิ้มได้ก็จะเป็นยิ้มแห้งๆ มนุษย์เงินเดือนประชาชนตาดำ ๆ ต่างตกอยู่ในภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกระเบียดกระเสียนใช้จ่ายอย่างประหยัด ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกวี่วัน แต่รายได้เท่าเดิม จึงมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แนะนำรักษางานประจำไว้ดีๆสิบแปดข้อนี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว วันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนได้ตื่นตระหนกกันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่าน1.เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวหายไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูงไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน2.ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรปช่วงนี้ก็เริ่มหายไปมากด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยวแต่เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมากอย่างโรคที่ทราบกันทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุนหายไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ 3.แล้วก็หนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้เป็นหนี้สินที่ดอกเบี้ยต่ำสุด ถ้าดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสตางค์ บาท สองบาท จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นหนี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ดอกเบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่นจะกลายเป็นดอกเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที 4.การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดีค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลกอย่าดีใจเพราะเขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่างเท่านั้น 5.สำหรับใครทำงานแบงค์ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้วและตอนนั้นจะหางานทำຢากมากเลย 6.อาชีพค้าออนไลน์นจะเริ่มถดถอยเพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบครบวงจรมาโดยตัดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้งหมด7.หลายๆบริษัททยอยปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอกบัตรเลิกงานอยู่ดีเช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย8.คนมักฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มีซื้อของเกินความจำเป็นใช้จ่ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้าขอให้อย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะดอกเบี้ยทวีคูนอย่าใช้จ่ายเกินตัวหากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอดเลย 9.ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงานกันหมดแล้ว10.ที่ดินและบ้านตอนนี้ขายຢากมาก เพราะเงินในระบบหายไปมากจริงส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อกจะใช้จ่ายมาก11.ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออกอาการชัดเจน เนื่องจากหลายสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกินมากๆ คนที่ลงทุนตามกระแสมีคนเป็นแบบนี้จำนวนมากคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่าที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย12.ปัญญาประดิษฐหรือ AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่างไม่น่าเชื่อและการที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้นก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้เลย 13.จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ระดับโลกเศรษฐกิจหลายๆประเทศก็หกตัวลงพร้อมๆกันโดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย14.ของมีค่าอย่างทองคำยังมีค่าเสมอเวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหลายๆประเทศที่ค่าเงินลดอย่างรุนแรงและคนที่มีทองคำอยู่ในมือจะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก15.ปัจจุบันโลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไปContinue Reading

1. พลังของความรัก ความเมตตา ให้ความ รั กแ ละความเมตตาแก่ทุกคนที่พบเจอ ให้รอยยิ้มที่อบอุ่น ให้ความจริงใจ ให้คำพูดอันไพเราะ ให้ความใส่ใจเมื่อมีใครทำให้เ ราเสียใจ ให้อภัยเขาไปด้วยจิตเมตตา หากเขาทำผิด.. กฎแห่ งก ຣ ຣ มจ ะ ลงโทษเขาเอง อย่าเอาตัวเราไปผูกโกรธกับเขา อวยพรให้เขามีชีวิตที่สวยงามเถอะ 2. พลังของความสุข ทำตัวเองให้มีความสุขส ดใ สไว้เสมอ ยิ้มให้ตาเป็นประกาย เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายทิ้งไว้ กั บอดีต อย่าเอาความโกรธ ความเครียด ความเศร้า มาทำลายควา ม สุขในปัจจุบัน เลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพ าะเ รื่องที่ดี ๆ อยู่ให้ห่างจา กค นคิดลบ พูดลบ ให้ฝึกคิดบ วก บ่อย ๆContinue Reading

ถ้าพูดถึงเรื่องของດวงความเชื่อนั้นมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณการที่เรานั้นเชื่อเรื่องของດวงດวงของเรานั้นอาจเปลี่ยนไปทุกๆวันและวันนี้เราจะพามาดู5 วันเกิดหลังเดือนมีนาคม2563 จะพบแต่สิ่งดีๆรับทรัพย์รับโชค คนที่เกิดวันจันทร์ ต้องลดความใจร้อนลงมาหน่อยนะเพราะคุณเป็นคนที่ใจร้อนมากทำอะไรเร็ว คิดเร็วทำเร็ว หากมีปัญหาอะไรพຢาຢามปรึกษาคนอื่นบ้างเพราะอาจจะช่วยได้เยอะเลยแม้จะต้องเจอกับอะไรหนักหนามา ไหนในช่วงก่อนนี้ก็อย่าเพิ่งท้อไปเพราะมันจะต้องมาทางออกเสมอและในช่วงเดือนมีนาคม63นี้เป็นต้นไป ท่านที่เกิดวันจันทร์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เนื่องจากດวงดีมาก ทั้งยังมีเกณฑ์จะได้สินทรัพย์ชิ้นใหม่มีแววได้รับข่าวดีลาภลอยเข้ามาโชคดีเข้ามาในชีวิตอาจจะได้จับหลักก้อนใหญ่หากດวงคุณดีให้เก็บไว้ แล้วจะได้ทรัพย์สมหวัง คนที่เกิดวันอังคาร ที่ผ่านมาในช่วงต้นปี2563ท่านที่เกิดวันอังคารเหนื่อยมากโดยเฉพาะเรื่องงานปัญหาเยอะเหลือเกินคนอื่นมักจะเอาปัญหาเข้ามาให้คุณแก้เสมอ เหมือนต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้ก่อ อีกนัยหนึ่งก็คืออาจมีเพื่อนร่วมงานโยนความผิดให้ และสิ่งที่อຢากให้ระวังอีกอย่างคือคำพูดของตัวเองเพราะอาจจะทำให้เจอกับเรื่องหนักใจก็ได้ฉะนั้นคิดจะพูดอะไรทำอะไรก็จงพิจารณาให้รอบครอบนะ ปากใช้ด้านดีก้จะดีใช้ท่านไม่ดีก็จะส่งผลร้ายດวงของท่านทำอะไรขึ้นกับปากเหมือนกันนะ ດวงของคุณในช่วงมีนาคม63 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ต้องกังวลใจหมั่นบริจาคของให้แก่คนไร้บ้านเพื่อเสริมชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้น หรือทำบุญด้วยบัวลอบเพื่อเพิ่มความแน่นแฟ้นในหมู่เพื่อนฝูง คนที่เกิดวันศุกร์ ที่คิดวิตกเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นเรื่องงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะ อาจจะไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ไปเลยก็ได้ให้สำรวมกิริຢาวาจาไว้ หากมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจงมีสติเข้าไว้ ถ้ามีเงินสำรองเอาไว้หน่อยก็จะช่วยได้เยอะหากประมาท อาจจะพลาดได้ง่ายมาก สำหรับตั้งแต่มีนาคม63 นี้จะมีคนคอยเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นกำลังใจ พร้อมกับสนับสนุนในด้านการเงินทำให้การงานของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีโอกาสหลุดหนี้หลุดสินเลยทีเดียวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ มีเกณฑ์จะได้รับโชคจากการเสี่ยงດวงปล่อยเต่าเสริมชะตาชีวิตทำให้เป็นมงคลเป็นตัวคุณเอง คนเกิดวันเสาร์ คุณเป็นคุณที่เชื่อใจคนง่ายเกินไปเป็นข้อเสียของคนที่เกิดวันศุกร์ ขอเตือนไว้ว่าอย่าไว้ใครมากนักนะแม้จะสนิมไหนก็ตามจะมีคนคอบขัดขวางโชคของคุณอยู่ตลอดระวังเรื่องการโดนใส่ได้ทำอะไรก็ติดไปหมดไม่มีความน่าสนใจเลยล่าช้าไปทุกอย่างแต่อดทนอีกหน่อยนะเพราะหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นດวงของคุณจะค่อยๆดีขึ้น และจะมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อประสานงาน สร้างความก้าวหน้าให้กับคุณอย่าพลาดโอกาสนี้เลยทีเดียว คุณมีດวงเดินทางไปยังต่างแดนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมาให้ครอบครัว คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมาท้อกับชีวิตเนื่องจากชีวิตต้องเจอกับงานหนักตลอดจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลย ทำให้ปัญหาครอบครัวตามมาจากความห่างเหินจะต้องรีบจัดการแก้ไขนะ โดยต่อไปนี้ช่วงมีนาคม63 นั้นจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีป็นผู้ใหญ่หน้าตาดีเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องการเงินและการงาน และດวงของคุณมีเกณธ์จะได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ้อีกด้วยจนมีเงินสำหรับปลดหนี้ใช้สินปลดบ้านและสิ่งต่างที่อຢากจะมีได้เลยเชื่อถือว่าດวงของคุณกำลังจะดีเคยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเป็นประจำก็ควรไหว้ต่อไปเสริมมงคลแก่ตัวเอง ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2HrurvbContinue Reading

การทำอาชีพเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆ ล้วนแต่มีเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่จะทำให้ผลผลิตของเราเติบโตได้ดี เห็นผลได้เร็ว สามารถเก็บกินหรือเก็บขายสร้างเป็นเงิน สร้างเป็นรายได้ให้กับตัวคุณและครอบครัวของคุณ ซึ่งในวันนี้เราได้มีเทคนิคสำหรับการปลูกผักบุ้งไม่ต้องมีพื้นที่มากมายคุณก็สามารถปลูกผักบุ้งได้ เพราะการปลูกผักบุ้งสามารถปลูกได้ในกระป๋องเหลือใช้ของคุณ เวลา 12-14 วัน ก็สามารถเก็บทานเก็บขายได้เลย เรามาดูกันเลยว่าเขาทำอย่างไร จะต้องเตรียมอะไรบ้ าง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1 เมล็ดผักบุ้งพันธุ์ดี 2 กระป๋องแบบใสเพื่อเห็นต้นผักบุ้งอ่อนได้ 3 ใยสังเคราะห์ วิธีการเพาะผักบุ้งกระป๋อง 1 ในขั้นตอนแรกเราจะทำการแช่เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่เราซื้อเอาไว้มาแช่ในน้ำอุ่น ใส่ในกระป๋องใสเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการงอกได้เร็วขึ้น เราจะทำการแช่เป็นเวลา 1 คืน 2 เมื่อแช่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เราทำการเทน้ำทิ้ง แล้วทำการบ่มเพาะเมล็ดผักบุ้งไว้ประมาณ 2 คืน สำหรับการบ่มเมล็ดผักบุ้งนั้น ให้คุณนำผ้าขาวบางมาห่อเมล็ดผักบุ้งแล้ววางไว้ในกล่อง 3 จากนั้นให้คุณนำใยสังเคราะห์มาตัดให้พอดี ใส่ลงไปในก้นกระป๋องที่เราได้เตรียมไว้เพื่อจะทำเป็นวัสดุสำหรับการเพาะ 4 ทำการโรยเมล็ดผักบุ้งที่เราบ่มเอาไว้ใส่ลงไป พร้อมกับเกลี่ยให้เมล็ดกระจายให้ทั่วอย่าให้ซ้อนทับกัน จากนั้นทำการพรมน้ำให้ชุ่มตัวใยสังเคราะห์ 5 วิธีการดูแลรดน้ำนั้น ให้คุณทำการรดน้ำเช้าเย็นในทุกๆวันอย่าให้ขาด ไม่ต้องปิดฝากระป๋องให้วางตั้งทิ้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไร 6 เมื่อระยะเวลาผ่ านไป 1-2Continue Reading

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์ม มะพร้าวเป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทางเช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทานเนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิกะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นพรรณไม้มงคลชนิดหนึ่งตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านเพื่อความสิริมงคล​ แปลกมากๆ ​ ผลไม้บนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดมีทั้งผลไม้ไทย ผลไม้พื้นเมือง และผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งมีให้เห็นให้เลือกซื้อรับประทานบางชนิดก็หาง่ายบางชนิดก็หาຢากตามการปลูกที่มากน้อยแตกต่างกัน และตามความชอบภูมิอากาศของไม้แต่ละชนิด งอกแล้ว เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่สำหรับมะพร้าวจิ๋ว วันนี้เราก็มีพืชแปลกน่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะกับมะพร้าวจิ๋วผลไม้พื้นเมืองของชิลีลูกขนาดเล็กจิ๋วแต่มีรสชาติหวานมันโดยเฟซบุ๊กเพจ เห็ดป่า สร้างอาชีพและบูรณาการความรู้ ได้ออกมาเผยภาพ พร้อมระบุว่า เท่าเหรียญบาทเอง เนื้อเหมือนมะพร้าวเลย เนื้อหนาเหมือนกันนะ มะพร้าวจิ๋วหรือCoquito Nutsเป็นพืชตระกูลปาล์มทางจีนนิยมมาทำอาหาทั้งคาวและหวานโดยการกระเทาะเปลือกออกแล้วเอาเนื้อต้มผสมกับกับข้าวแทนกระทิหรือเพิ่มรสชาติให้อาหาร จะมีรสเหมือนมะพร้าวเลยคะทานสดได้จะมันๆหวานๆเหมือนกินมะพร้าวแก่แต่ลูกจะเล็กๆคนละสายพันธุ์กับปาล์มน้ำมันนะคะ ทำขนมทานได้ น่ากินมากๆ ปาล์มน้ำมันจะเนื้อเต็มกะลาและกินสดจะมีกลิ่นหืนไม่หวานเหมือนพันธุ์นี้ทดลองเพาะในพีชมอสล้วนสามารถงอกได้ดีในอากาศภายนอกไม่ต้องแช่ตู้นะคะใช้เวลางอกประมาณ1เดือนรดน้ำให้ความชื้นสม่ำเสมอไว้ในที่รำไรตอนเพาะไม่ต้องกระเทาะเปลือกปลูกเหมือนมะพร้าว ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2UbKi8yContinue Reading

เรื่องราวของหนุ่มสิงห์บุรี ที่สามารถประสบความสำเร็จหลังจากผ่านมรสุม เหลือก้อนสุดท้ายเพียง 1,000 บาท อีกทั้งยังมีหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยจึงทำให้เขาท้อไม่ได้ จึงตัดสินใจลาออกจากงาน หันมาทำการเกษตรประสบความสำเร็จจนสามารถเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงปูนาโกยเงินล้านได้สำเร็จหลังผู้เป็นพ่อพลัดตกต้นไผ่ความสูงเกือบ2เมตร แถมแม่ก็ป่วย ทำให้ “ปานศิริ ปาดกุล” หรือตูมตาม ลูกชายคนเดียวในวัยเพียง22ปี ต้องกลายเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว เคยลำบากแม้กระทั่งไม่มีเงินซื้อข้าวสารกิโลกรัมละ33บาท เคยเป็นหนี้นอกระบบ ต้องทำสารพัดอาชีพแต่สุดท้ายจับทางถูก หันมาเลี้ยงปูนา บังคับผสมพันธุ์ปีละ3ครั้ง ส่งขายร้านอาหารบางเดือนสร้างรายได้หลักล้านบาท คุณตูมตามเล่ากับเส้นทางเศรษฐีว่าหลังจบปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทำงานที่แรกในแผนกบัญชีบริษัทแห่งหนึ่ง“ผมทำงานประจำรับเงินเดือน2หมื่นบาทอยู่ราว5เดือน พอรู้ว่าพ่อในวัย60ปีประสบอุบัติเหตุตกต้นไผ่ความสูงกว่า2เมตร ก็เลือกที่จะลาออกแล้วกลับบ้านมาดูแลพร้อมกับแบ่งเบาภาระบุพการีด้วยการเป็นเสาหลักหารายได้เลี้ยงปากท้อง3คน”ในเบื้องต้นเด็กหนุ่มอนาคตไกลใช้เงินเก็บที่มีอยู่ซื้ออาหารและสิ่งจำเป็นทว่าผ่านไปซักระยะเงินเก็บเริ่มไม่พอ คราวนี้ต้องไปกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบ ตูมตามบอกว่าเนื่องจากพ่อเดินไม่ได้ต้องกินอาหารผ่านสายຢางอยู่5เดือน แม่ก็ป่วยขณะที่ทั้งบ้านเหลือเงินเพียง1,000บาทเงินติดตัวเพียง1,000บาทสุดท้าย เด็กหนุ่มใช้วิธีนำไปลงทุนขายไก่ย่าง หมูปิ้ง เจ้าตัวบอกว่าขายดีพอมีรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวทว่าขายไปสักระยะเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นหนที่สุดจำต้องเลิกขายแล้วหันมาใช้วิธีพรีออเดอร์สินค้าผ่านเฟซบุ๊กกินกำไรส่วนต่าง“ผมเลิกขายหมูปิ้ง ไก่ย่างแล้วหันมาใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กด้วยการรับพรีออเดอร์สินค้าจำพวกผักสด ปลา เอากำไรกิโลกรัมละ20–30บาท” เลี้ยงในบ่อปูน ตูมตามบอกเส้นทางเศรษฐีว่ารายได้จากการพรีออเดอร์สินค้าจำพวกอาหารสดค่อนข้างดีมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวแต่ละเดือนเป็นหมื่นแต่นานวันอຢากหาความยั่งยืนให้กับชีวิตและแล้วจู่ๆก็คิดเลี้ยงปูนาขึ้นมาประกอบกับส่วนตัวชอบกินปูนามาก(ปูที่ใส่ส้มตำ)เคยไปหาตามท้องนา5-6ชั่วโมงไม่สามารถหาได้เลยเกิดความคิดจะเลี้ยงขาย” ด้วยความชอบกินปูนา ตูมตามบอกว่าใช้เงินเก็บที่มีอยู่จากการรับพรีออเดอร์สินค้า2หมื่นบาท ลงทุนเลี้ยงปูนาในบ่อปูนบนที่ดินที่มีอยู่ 1ไร่44ตารางวาสั่งปูนา คละไซซ์มาจากหลายจังหวัด ครั้งแรกราว 4 ตัน ง่ายๆเอง การเลี้ยงปูนาครั้งแรกของตูมตามนั้นไม่สำเร็จ เด็กหนุ่มบอกเส้นทางเศรษฐีว่าตา ຍหมดเลย4ตัน เนื่องจากว่าเลี้ยงในบ่อปูนซึ่งมีความเย็นอีกทั้งใส่น้ำประปาลงไปอีกมีคลอรีน ปูนาปรับสภาพไม่ทันตา ຍเกลี้ยงด้วยความไม่ยอมแพ้และกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมContinue Reading

ทำงานหนักพักผ่อนน้อยคิดงานคิดมากไม่หยุดอยู่รึเปล่า แบบนี้ต้องมีตัวช่วยตัวช่วยที่ว่านี้หาได้จากอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันค่ะซึ่งเรียกมันว่าอาหารบำรุงสมอง โดยอาหารบำรุงสมองจะช่วยให้สมองของเพื่อนๆที่ทำงานหนักจนล้าและทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้รับการบำรุงให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ อีกทั้งยังสามารถเติมความสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นอีกด้วยวันนี้เรารวมอาหารบำรุงสมองจากธรรมชาติที่หาทานง่ายราคาไม่แพง 1.ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีสารที่จำเป็นต่อระบบประสาทและสมองเป็นอาหารบำรุงสมองที่ได้รับการยอมรับโดยนักวิทຢาศาสตร์ ซึ่งได้ทำการวิจัยและค้นพบว่าผู้ที่ทานเบอร์รี่เป็นประจำว่าสามารถช่วยชะลออาการสมองเสื่อมให้ช้าลงประมาณ2.5ปีโดยเฉลี่ย ยิ่งไปกว่านั้นในเบอร์รี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง จึงช่วยชะลอความแก่ทั้งในด้านผิวพรรณและอวัยวะภายในร่างกายได้อีกด้วย แม้สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่จะค่อนข้างหาได้ຢากในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเมืองร้อน แต่เราก็สามารถทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ของไทยเราได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหม่อนโทงเทงฝรั่งและมะขามป้อมซึ่งล้วนแล้วแต่มีรสชาติอร่อยแถมยังราคาไม่สูงมากด้วย 2.ไข่ต้มคืออาหารที่หากินได้ทั่วไปแต่มีประโยชน์อย่างมหาศาลก็เป็นอาหารที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ในราคาที่ไม่แพงและยังช่วยบำรุงสมอง เพราะในไข่แดงอุดมไปด้วยโคลีนและวิตามินบีซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว สมองก็จะใช้โคลีนในการสร้างสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกั­­­บความจำและการสื่อสาร โดยการศึกษาจากมหาวิทຢาลัยบอสตันแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่รับประทาน­­­­ไข่และบริโภคอาหารที่มีสารโคลีนเข้าไปเป็นประจำจะสามารถทำแบบท­­­ด­สอบได้ดีกว่าคนที่ไม่รับประทานไข่ นอกจากนี้ไข่ยังอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีน สารต้านอนุมูลอิสระประเภทแคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญต่อเซลล์ประสาทตาช่วยป้องกันอาการล้าสายตาระหว่างอ่านหนังสือสอบได้อีกด้วยล่ะ 3.แอปเปิ้ลอาหารที่สาวๆรู้จักกันดีในคุณประโยชน์ในเรื่องของการช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าในแอปเปิ้ลมีไฟเบอร์สูงมากช่วยทำให้อิ่มท้องและถ่ายท้องมีแคลอรี่สูงจึงไม่ทำให้หิวบ่อยเรียกได้ว่ายิ่งทานยิ่งผอมไม่เพียงเท่านั้น ในแอปเปิ้ลยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อเควอซิทิน(quercetin)หรือไฟโตนิวเทรียนท์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาว่าสิ่งนี้มีแนวโน้มมีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคกลุ่มมะเร็งช่วยลดการติดเชื้อของระบบประสาทและสมองด้วย 4 ประเภทผักใบเขียวใครไม่ชอบทานผักนั้นโชคร้ายมากทีเดียว เพราะผักมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะผักใบเขียวเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน มากๆในผักนั้น มีเอนไซม์มากมายที่ร่างกายต้องการบำรุงและฟื้นฟูระบบภายในร่างกายได้อย่างดีช่วยบำรุงสมอง ทำให้ความจำดีขึ้นโดยเฉพาะวัยกลางคนควรทานผักเยอะๆเลย 5.ดาร์กช็อกโกแลตทำมาจากผงโกโก้ ซึ่งมีคุณค่าและให้สารอาหารบำรุงสมองที่มีคุณประโยชน์มาก หากบริโภคอย่างต่อเนื่องในปริมาณเหมาะสมมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งพบว่า ดาร์กช็อกโกแลตสามารถออกฤทธิ์ปรับอารมณ์ของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้โดยเป็นผลมาจากสารโพลีฟีนอลที่มีอยู่ นอกจากนี้มันยังช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าอ่อนล้าและอาการเหน็ดเหนื่อยเรื้อรังไปได้ 6.น้ำมันมะกอกเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากมายไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงหัวใจเท่านั้น แต่ยังเป็นอาหารบำรุงสมองด้วยเช่นกันโดยน้ำมันมะกอกก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ซึ่งสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยในการเสริมโครงสร้างของเซลล์สมองช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอัลไซเมอร์และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของประสาทในสมอง 7.ขอแนะนำอีกหนึ่งปลาทะเลที่มีโอเมก้า3และกรดDHAมากมายไม่ต่างจากปลาแซลมอนมาฝากค่ะ โดยปลาทูน่าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มีโปรตีนสูงมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใยการทำงานของหลอดเลือດและหัวใจทำให้เลือດสามารถไปเลี้ยงร่างกายและสมองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีคอลลาเจนที่สามารถช่วยบำรุงผมผิวและเล็บของเราได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่อຢากทานปลาเพื่อบำรุงสมองแต่ไม่อຢากทานปลาแซลมอนเพราะเลี่ยนก็ลองทานปลาทูน่าสดๆหรือปลาทูน่าที่สุกแล้วคลุกกับสลัดก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ 8.ในมะเขือเทศมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยต้านอนุมูลอิสระยิ่งไปกว่านั้น มะเขือเทศยังเป็นหนึ่งในอาหารบำรุงสมองที่หาง่ายและสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย เพราะในมะเขือเทศมีวิตามินอีวิตามินดีและวิตามินอีพร้อมด้วยแร่ธาตุหลายชนิดมีส่วนช่วยป้องกับโรคอัลไซเมอร์ 9.ธัญพืชเป็นอาหารบำรุงสมองที่มีประโยชน์ต่อร่างกายวูงมากไม่ว่าจะเป็นเมล็ดดอกทานาตะวันงาหรือเม็ดแฟล็กซ์ที่ประกอบไปด้วยโปรตีนและวิตามินเอ ไปจนถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 10.แปะก๊วยเป็นพืชสมุนไพรที่รู้จักกันมาอย่างช้านานช่วยป้องกัน โรคสมองเสื่อม อาการหลงๆลืมๆรวมถึงโรคซึมเศร้า จึงนิยมแนะนำให้ใช้เพื่อปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตในสมอง เพราะเมื่อสมองขาดเลือດไปหล่อเลี้ยงย่อมเสื่อมสมรรถภาพและฝ่อไปในที่สุดส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของสมองและยังมีการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองอีกด้วย ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/38yTUhNContinue Reading

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อຢากไปเที่ยวทะเลชมหาดสวยๆน้ำใสๆแต่ยังคงความสงบอยู่ วันนี้เรามีหาดสวยๆมาแนะนำนั่นก็คือหาดสอ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบซึ่งหาดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเวลาเปิดปิดและเข้าได้เฉพาะคนไทย โดยวันนี้ได้ออกมาเผยรายละเอียดว่า”หาดสอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรมสรรพาวุธทหารเรืออำเภอสัตหีบ บ้านพักหาดสอตั้งอยู่ริมทะเลหาดสอเป็นหาดที่มีทะเลใสสะอาด และอยู่ห่างไกลจากเขตชุมชนประมาณ5กม.จึงทำให้ที่นี่เป็นหาดที่เงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่าน น้ำใสทะเลสวยสงบเดินเล่นชายหาดฟังเสียงคลื่น นั่งพักร่มไม้มองทะเลสีฟ้าต้นไม้ชายหาด:มะขาม มะขามเทศ สน มีบริการ:อุปกรณ์ทางน้ำ อาหาร เครื่องดื่ม บ้านพัก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางทะเลที่สงบและสวยงาม มีปะการังหลากหลายชนิดน้ำทะเลใสสะอาด นอกจากนี้ยังมีชายหาดทรายขาวเป็นแนวຢาวกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลและดำเนินกิจกຣຣมด้านการอนุรักษ์ต่างๆอาทิ การดำน้ำชมปะการังแบบผิวน้ำ(S KIN DIVE),การเรียนหลักสูตรดำน้ำลึก,การท่องเที่ยวดำน้ำเชิงอนุรักษ์ตามสถานที่ต่างๆ,นั่งเรือชมทัศนียภาพตามเกาะ น้ำทะเลใสมาก บรรຢากาศริมทะเล สวຍจริง ๆ เงียบสงบมาก ๆ ทะเลสงบ ๆ ยังคงความสมบูรณ์ กางเต็นได้ น้ำสวยมาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่อຢากจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนก็สามารถเดินทางไปทางถนนสุขุมวิทจากพัทຢาขับตรงไปทางสัตหีบถึงกม.ที่172(ด้านซ้ายคือโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน)รอเลี้ยวขวาตามสัญญาณไฟขับเข้ามาไม่ไกลเจอป้อมทหารรักษาการณ์ จอดรถแลกบัตรเข้าหาดแล้วขับตรงไปอีกประมาณ6กม.ถึงหาดหาดเปิด08:30-18:00น.ค่าบำรุงหาดรถยนต์คันละ20บาทเข้าได้เฉพาะคนไทย ไปเที่ยวกันคะ ขอขอบคุรแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/37w2MEAContinue Reading