บางค นอ า จส งสัยว่าทำไมยังต้องไหว้เจ้าที่ ใน บ้าน อีก ไหว้ศาลพระภูมิหน้ าบ้า นก็ น่า จะพอแล้ว ซึ่ง จริ งๆ เป็นคนละส่วนกั นค รับ ศาลพระภูมินั้นถือเป็นวิญ ญ าณ ที่เราเชิญให้เข้ามาปกปัก ษ์แล ะป กป้องพื้นที่นั้นๆ แต่เจ้าที่ใน บ้า นเ นี่ ยจะเป็นวิญ ญา ณที่อยู่ในบ้านหรืออาคารห ลัง นั้นๆ อยู่แล้ว ไม่ได้ถู กเชิ ญ มาจากที่ไหน ดังนั้นก็เหมือนกับก ารให้ค วามเคารพวิ ญญ าณของบ้านที่เราอาศัยอยู่นั่นเอง และวันนี้เราข อ งแน ะนำ การขอขมาเจ้าที่ในบ้านContinue Reading

ถ้าพูดถึงเรื่อง ค วา มเชื่อคำทำนายนั้น เรียกได้ว่าอยู่คู่กับค นไท ยม าตั้งแต่โบราณเ ลย ก็ว่าได้ เนื่องจากหากคนเราขาดความเชื่อแล้วนั้นจะทำให้หมดศรั ท ธาในทุ กสิ่ง การดูດวงถือว่าเป็นสิ่ งที่ คน ไทยนิยมดูกั นอ ย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการ ดู ด วงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ ดู ลายมือ การดูไพ่ยิปซี การดูผ่านตำราด วงชะตาวันเกิดนั่นเอง “5 รา ศี” ที่จะทำให้ด วงการเงินแร ง จะมีโชคล าภ เงินก้อนเข้ามา เรื่องร้ า ยจะกลา ยเ ป็นดี มีลาภผลหรือโชคแ บบไม่ คาดฝัน มีความมั่นคง ไม่ลำบContinue Reading

หลายคน อา จเ คยผิดหวัง มา บ้างเลยคิดที่จะใช้ชีวิตเพียงลำพังคนเ ดียว แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะอยู่ลำ พัง โ ดยไม่รู้สึกเหงาหรือเหนื่อย ถ้าคุณเป็น คน หนึ่ งที่ต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียว อยๅกบอกว่าคุณ ต้ องให้กำลังใจตัวเองและต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องอยู่ให้ได้ การพึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง การหัดให้ตัวเองได้อยู่ตัวคนเดียวดูบ้างนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ใครๆ ต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ เพราะไม่มีใครอยู่กับเร าได้ตลอดไป 1. ใจของคน ไม่แน่นอนเพร าะใจคนเรา สามารถเป ลี่ยนไปได้ตลอดเวลา และเราไม่มีทางที่จะ รับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยั งคงอยู่เคียงข้างเรา การเตรียมพร้อมรั บมือกั บความเปลี่ ยน แปล งต่างๆ จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญนั้น ไม่ใช่เรื่องຢ า ก เกินที่เราจะรับไหวContinue Reading

เรี ย ก ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชม แล ะให้ ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ใช้เฟส บุ๊ค ชื่ อ Little Saigon ได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุ ดตื้น ตันใจ โดยเผยวิธีกา รเก็ บเงิน โดยได้ ระ ข้อความว่า น้องชาย กฤ ษณพงศ์ กรณัฐภาส สะสมเงิ นเหรี ยญ ไว้ต่อเติมบ้านให้แม่ ไม่ว่างนับเงินอยู่บู๊ย ถังสีใหญ่ๆเลยนะไม่น้อยเ ล ย ไม่รู้ว่าใช้เว ลาเท่า ไหร่ที่ สะสม กี่วันจะนับ หม ดน้อ555 แต่ก็ต้อง ยก นิ้วใ ห้เลย สุดยอดม า ก น้องชายเป็นคนขยันประContinue Reading

เรี ย กได้ว่า นะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้นไป ด้ว ยคุ ณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวດแล้ว ครอ บจัก รวาล แคล้วคลาดรอดปล อด ภัย คงกระพัน ชา ตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ คา ถ านี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตั วอัก ขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็ คือ เป็นอักข ระ พิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยั งมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรร พสิ่ งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นคContinue Reading

เ ชื่ อ ว่ าหลายท่านคงไม่เคยผ่านไปทางร้อ ยเ อ็ ด และอาจไม่เคย เ ห็ น และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนั้น ไปช ม หอ ช มเมืองทรงโหวด สวยที่สุดในอีสาน หอโ หว ด ๑๐๑ ตั้งที่สวนส ม เด็จพร ะศรีน คริน ทร์ร้อยเอ็ด อ เมือง จ ร้อยเอ็ด แล นด์มา ร์ค แห่ งใหม่ ที่ความสูงโดยรวม 105 เมตร ซึ่งขณ ะนี้ก่ อส ร้า ง ถึงระดับชั้นที่ 32 แล้วจากทั้งห มContinue Reading

สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวດมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อຢากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวດก่อนนอน นะโม3จบ “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต ”Continue Reading

ก า ร ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ การตัดสินใจมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่นั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรตัดสินใจให้ดีที่สุด การเลือกที่จะมีชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ างที่ใครหลายๆคนเ ข้ า ใ จ แน่นอนว่าคนรักกันก็อຢ า กที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักอย่ างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องมีความเข้าใจ ความสบายใจครอบครัวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงความรู้สึกของตัว เ ร าด้วย มีรุ่ น น้ องคนหนึ่ งได้ถามว่าแปลกไหมที่เลิกกับแฟน แล้ วไม่รู้สึกเ ศร้ า แต่กลับรู้สึก สั น ติ มีความสบายใจมากขึ้น และได้เวลาส่วนตัวของตัวเองกลับคื น มา ตัว ผ มเองก็ได้ถามกับเขาไปว่า นั่นแปลว่าเขาคนนั้นไม่สำคั ญ ห ร อ น้องตอบกลับมาว่าเขาสำคัญมากContinue Reading

วัน นี้ ดูเ ผิ น ๆเหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจ ริ ง แ ล้ วเป็นคนใจดีมีเมตตาใจกว้างไม่ชอบถูกค น อื่ น เอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเ ก่ ง ม ากเวลามีความเครียดหรือ มี ปั ญ หาอะไรมักไม่แสดงออกมาคนเกิดวันจันทร เป็นคนที่มีเหตุผลมากและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่ าเชื่ อ ถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีคนรอบข้าง มักจะ รู้สึ กอบอุ่นใจเ มื่อ ได้อยู่ใกล้คุณ อีกอย่ างหนึ่งตามคำทำ น ายที่อຢ ากจะบอกนั้นนั่นก็คือในช่วงของปลายปีนี้ດวงของคุณ นั้น มีโอ กา สที่จะได้ลาภลอยเป็นบ้านหลังโตๆไม่ก็รถคันใหม่อย่ างแน่นอนหา ก คุ ณอ่านแล้วดีก็ขอให้ แบ่ งปันไว้นะขอให้พ บเจอโชคลาภตามคำทำนา ยนี้ สาธุเContinue Reading

กา ร  ทำ บุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัย ทา น ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิ ตน้ำ ใจ แก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว แต่การที่เรานั้นไปทำบุญมาร้อยวัน พันวัด มันก็ไม่เ ท่ าเราทำทำดีกับพ่อแม่ การทำดีกั บพ่อ แม่ บุพการีในบ้าน มันได้บุญเยอะมาก มากกว่าเรานั้นไปทำบุญร้อ ยวั ด พันวัด และวันนี้เรามีบทความที่อย่างให้ท่านๆนั้นได้อ่า นกั นค่ะ วัดทำ บุ ญ ร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว หลายคนมั กเ ข้ าใจว่าการที่จะได้บุญContinue Reading