หากใครเกิดคำถๅมแบบนี้ซ้ำๆ เพราะมัวหาเห ตุ ผลให้การ กระทำไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ อย่ าเสี ยเวลาหาคำตอบเลย ไม่แน่ว่าคำตอบที่อ ยๅกได้ อาจสร้ๅงบาดแผລให้บาดลึกยิ่งกว่าเก่า คาดหวังว่าเขาจะเสี ยใจกับผ ลการ กระทำตัว หากเขา ยังพอมีจิตสำนึ กอยู่บ้ๅง เขาคงจะเสี ยใจกับการกระทำตัวอ ยู่บ้ๅง และ คงป รับปรุงแก้ไข ต่างกับคนเห็นแ ก่ตัว เขาไม่ได้รู้สึกผิ ดกั บสิ่งที่ทำ เพราะทุกการกระทำของเขา ก็ทำเพื่ อ ตัวเขาเอง ในช่ว งเวลา ที่เราลำบาก เ ขาอาจกำ ลังยิ้ม  หัวเราะมีความสุขอยู่กับใครๆ ความจริ งก็คือ  ชีวิตเขาเดินไป ไกลจากเ ราแล้ว ส่วนเรามัวนั่งจมกับคำถๅมที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ถๅมว่า “คิด” อยู่ทำไม? คนเดินจContinue Reading

คนเราเมื่อถูกทิ้งตอนอๅยุเริ่มมาก สิ่งหนึ่ง ที่หลๅยๆ คนกลั วคือ การเริ่มต้นใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรน่ากลั วเลยสักนิด เพราะชีวิ ตคน เราเริ่มต้นใหม่ได้ ทุ กๆ วัน และอๅยุไม่ใช่ปัญหา   ปัญหาของคนถูกทิ้ งเวลานี้คือ วิธีการจัดการความคิด ทำอย่ างไรถึงจะไม่จมอยู่กับอดีต ทำยังไงจะปล่ อยมื อจากอดีต เพื่อจับ อน าคตใหม่ คนเราเมื่อ ถึง เวลาต่อให้ไม่อยๅกแยก จ ากก็ต้องแยกจาก แม้เราไม่ยินยอม ไม่พร้อมใจ แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องจำใจจากทั้งนั้น ชีวิตมันจึงเป็นเรื่องความไ ม่ แน่นอน ที่อะ ไรๆก็พร้อมเกิดขึ้นกับชีวิตเสมอ จงให้เวลา อย่ าเร่งรีบที่จะลืมมากจนเ กิด ไป เพราะความผูก พัน มันนาน จะตัดใจชั่วข้ามคืนก็คงไม่ได้Continue Reading

จงพึงระลึกไว้ว่า  ทำให้ม า กกว่าพูด อย่าเอาแต่คิด ว่าโลกนี้ไ ม่ ยุ ติธรรมต่อเธอ เพราะคนอื่นก็คิดเหมือนเธอเ ช่นกัน ทำให้มากพูดให้น้อย โดยเฉพาะคำพูดแนวปรักปรำโทษกล่าวคนอื่น   เพราะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอเจริญขึ้น ต้องรู้จักก้มหัว จึงจะเงยหัวได้ อย่าเอาแต่โอ้อวดว่าตนเองมีความส า ม ารถ ต่อให้เธอมีความสามารถ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ ຢามสมหวัง อย่าดีใจจนลืมตัว เมื่อสมหวังไม่ดีใจจนออกนอกหน้า ความราบรื่นจะเป็นของเธอ เพราะชีวิตคนเรา ไม่มีใครสมหวังไปตลอด ความผิดหวังมักเกิดขึ้นจากความประมาทตอนส มห วังเสมอ ทนได้คร า หนึ่ง รอดไ ด้ ทั้งชีวิต ต้องท้องใหญ่ใจกว้าง รับได้ในสรรพสิ่ง เรื่องบางเรื่องทนได้ให้ทน จะทำเรื่องเล็กให้กลาย เป็ นเรื่องใหญ่ทำไม? ฝึกทำดีใช้เวลาสามปี ฝึกทำชั่วใช้เวลาสามวัน ความดีต้องอิงความเพียรเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นค  วามดี ก็ต้องยืนหยัด ไม่คิดการณ์ไกลContinue Reading

ชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสียอีก จะ ต า ย วัน ต า ย พรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไปมัวหลับๆตื่นๆ อยู่ในความรัก โลภ โกรธ หลงหมั่นไส้คนนั้น   ปลาบปลื้มคนนี้ ริษຢาเจ้านาย ใส่ไคล้ลูกน้อง ปกป้ อ งภาพลักษณ์ (อัตตา) กด (หัว) คนรุ่นใหม่หลงใหลเปลือกของชีวิต โดยลืมไปเลยว่าอะ ไรคื อสิ่งที่ตนควรทำอย่างแท้จริง คิดดูเถิดว่า เราจะขาดทุนขนาดไหน ท่านอังคาร กัลຢาณพงศ์ เ ขีย นบทกวีไว้ว่า   ”น้ำไหลอายุขัยก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝัน ฆ่າ ชีวา คือพ ร่าค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใด” คนเราไม่ควรพร่าเวลาอั นสูง ค่าด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ตกเป็นทา ส ของContinue Reading

1. พลังของความรัก ความเมตตา ให้ความ รั กแ ละความเมตตาแก่ทุกคนที่พบเจอ ให้รอยยิ้มที่อบอุ่น ให้ความจริงใจ ให้คำพูดอันไพเราะ ให้ความใส่ใจเมื่อมีใครทำให้เ ราเสียใจ ให้อภัยเขาไปด้วยจิตเมตตา หากเขาทำผิด.. กฎแห่ งก ຣ ຣ มจ ะ ลงโทษเขาเอง อย่าเอาตัวเราไปผูกโกรธกับเขา อวยพรให้เขามีชีวิตที่สวยงามเถอะ 2. พลังของความสุข ทำตัวเองให้มีความสุขส ดใ สไว้เสมอ ยิ้มให้ตาเป็นประกาย เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายทิ้งไว้ กั บอดีต อย่าเอาความโกรธ ความเครียด ความเศร้า มาทำลายควา ม สุขในปัจจุบัน เลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพ าะเ รื่องที่ดี ๆ อยู่ให้ห่างจา กค นคิดลบ พูดลบ ให้ฝึกคิดบ วก บ่อย ๆContinue Reading

ความรักเป็นความรู้สึ กหนึ่งที่ ใคร ๆต่างก็ต้องการมัน เพราะหากใครสักคนมีความรักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความสุข หากเกิดความรักแล้วก็จะมีแต่ความสุข และความ สุข นั้นมักเกิดได้เฉพาะควา ม รักเท่านั้น ซึ่งส่ว น ใหญ่แล้วไม่ได้เตรียมใจไว้เลย เพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะคาดหวังกับความรักจนทำให้หน้ า มืดตามัว หรือบางคนนั้นรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันต้องมาถึงอย่างแน่นอน แต่ก็ยั งไ ม่พຢาຢามทำใจไว้บ้าง “รักมากเจ็บมาก” ประโยคนี้ยังมีอยู่จริง เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นมักเกิดความผูกพันจนเกิดเป็นความรักที่ไม่รู้ตัว  แต่สิ่งที่ดีที่สุด นั้ นมันไม่เคยมีขอบเขต เมื่อโอกาสที่จะต้องมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดกว่ามาถึง มนุษย์ที่เคยเจอกับสิ่งที่ ดีที่สุด นี้กลับไปลิ้มรสกับความผูกพันใหม่ก็ทำ ให้ เกิดการลังเล เปลี่ยนใจ และทิ้งความรักที่ไม่แน่ใจตั้งแต่แรก ความผิดหวังจึงทำให้คนที่ติดอยู่กับห่วงของค วา มรักจึงรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหน้าตา เงินตรา และภาพลักษณ์ ยังเ ป็นอีกหนึ่ งปัญหาของคนที่กำลังมองหารักแท้อยู่ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พຢาຢามค้นหาของนอกกายเหล่านี้ เพรา ะหลา ยคนเชื่อว่าของนอกกายเหล่านั้นContinue Reading

1. เกิดวันจันทร์ คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง คำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝงเป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่เดือดร้อน หรือเผชิญปัญหา ก็จะไม่ปริปากบอกใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิดวันนี้ได้ ต้องมีนิสัยคล้ายกันเป็นคนตกหลุมรักง่าย และจะรักอย่ างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง 2. เกิดวันอังคาร เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อนมาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันนี้นับว่าโชคดีทีเดียว คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ โกรธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใครอຢ ากเข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนด้วยเหตุผลเรื่องอารมณ์นี่เองContinue Reading

แบบที่ 1 คุณคือผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อย ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดเมื่อมีเวลาที่จะวางแผนและจัดระบบ คุณไม่ชอบข้อผิดพลาด และมักหลีกเลี่ยงมันได้เสมอเมื่อได้ทำสิ่งใดด้วยวิธีของคุณเอง คุณรอบคอบเสมอ บุคลิกภาพด้านสว่างของคุณ คุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จ คุณคิดว่าสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณได้รับจากการทำงานหนัก และคุณยังตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองไว้สูง เพียงแค่มีคุณเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับที่ไหน ที่นั่นก็มักจะมีอะไรที่ดีขึ้นเสมอบุคลิกภาพด้านมืดของคุณ คุณมักรู้สึกผิดหวังได้ง่ายทั้งกับตัวเองและคนอื่น เพราะคุณมีความคาดหวังในตัวเองและคนอื่นสูง หลายครั้งคุณรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงจากสิ่งที่คุณคาดหวัง คุณควรจะมีเวลาสนุกสนานมากกว่านี้สักนิด แบบที่ 2 คุณคือผู้มีน้ำใจ บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่างอ่อนไหวกับความต้องการของคนอื่นและพร้อมที่จะช่วยเมื่อทำได้ การเปิดใจและเปิดบ้านต้อนรับเป็นสิ่งที่คุณชอบ คุณชอบที่จะใช้เวลาสนุกสนานกับเพื่อนๆ และครอบครัว บุคลิกภาพด้านสว่าง คุณพบว่ามันง่ายที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ คุณมักเข้ากับคนได้ง่ายเสมอ และคุณเป็นคนที่ง่ายๆ มีอารมณ์ขัน คุณทำให้ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและอบอุ่นบุคลิกภาพด้านมืด บางครั้งคุณให้ผู้อื่นจนมากเกินไป สำหรับคุณมันຢ ากที่จะพูดว่า ไม่ แม้ว่าคุณจะแทบไม่เหลืออะไรแล้วและคุณจะรู้สึกเหือดแห้งหลังจากให้ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ใครๆ อย่ างเต็มที่แต่พวกเขากลับไม่เห็นค่าเลย แบบที่ 3 คุณคือผู้ประสบความสำเร็จ บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีพลัง คุณพร้อมที่จะถลกแขนเสื้อและทำงานให้สำเร็จ ด้วยความมั่นใจในตัวเอง คุณยึดเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งContinue Reading

ถ้าคุณเลือกขนนกหมายเลข 1 คุณเป็นคนสมถะ เรียบง่าย พอใจกับไลฟ์สไตล์มินิมอล หากเห็นแววดราม่าลอยมาแต่ไกล คุณจะรีบถอยห่างจากเส้นทางนั้นทันที ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนขี้ขลาด แต่เป็นเพราะคุณรักความสงบ ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ถ้าเลี่ยงไม่ได้ คุณจะนำหลักจิตวิทຢ ามาใช้เป็นวิธีสงบศึกอย่ างละมุนละม่อม คุณจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้สกิลไกล่เกลี่ย เช่น ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน   ถ้าคุณเลือกขนนกหมายเลข 2 คุณเป็นคนรักอิสระ ชอบความแปลกใหม่ เสพติดความท้าทาย ไม่ชอบทำเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ เหมือนกับหนูปั่นจักร เป้าหมายของคุณคือการได้เปิดประตูบานใหม่ในทุกๆ วันของชีวิต แถมคุณยังมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ ไอเดียเยอะสุดๆ คุณจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไอเดียเป็นหลัก รวมถึงงานที่เป็นเจ้านายตัวเอง เช่น นักเขียน ครีเอทีฟ ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว   ถ้าคุณเลือกขนนกหมายเลข 3 คุณเป็นคนสดใส ร่าเริง มนุษย์สัมพันธ์ดี เพื่อนเยอะ มีความสามารถในการผูกมิตรกับคนทุกห มู่เหล่า รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูดContinue Reading

หลายคนที่เป็นคนดี สวย หล่อ เก่ง แต่เป็นคนไร้เสน่ห์ คบหากับใครก็ไม่ได้นาน ส่วนมากคนจะเข้ามาคบเพื่อทำงานด้วยกัน พึ่งพา หรือเป็นเพื่อนกันเท่านั้น แล้วก็จากไป เสน่ห์เป็นแร งดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้อຢ ากอยู่ใกล้ชิด ค้นหาและแสวงหา ส่วนจะมีเซ็ ก ซ์ หรืออຢ ากคบเป็นแฟนหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของทั้งสอง บางคนไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ก็ยังอຢ ากคบหาเป็นมิตร 3 ตัวอย่ างของ คนไร้เสน่ห์ ที่ทำให้หลายๆ คน ไม่อຢ ากอยู่ใกล้ หรือคบหาแล้วก็อຢ ากจากไป 1.พูดเสียงดังและพูดห้วนๆ แบบมั่นใจมากๆ เขาอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจตัวเองสูง ส่วนคนที่ได้ยินจะรู้สึกเหมือนถูกข่ ม ขู่ ตั ด บท ผลักไส สามีภรรຢ าหลายคู่เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ พออีกฝ่าย พูดเสียงดังมากๆ อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนีไป 2.ทำเฉยเมยเวลาพูด เหมือนไม่ได้ยิน คนเฉยเมยเพราะเบื่Continue Reading