สวดก่อนนอนทุกคืน คาถาบูช า พระแม่ธรณี ช่วยให้ชีวิตดีไม่ตกอับ

สวดก่อนนอนทุกคืน คาถาบูช า พระแม่ธรณี ช่วยให้ชีวิตดีไม่ตกอับ

การสวดมนต์ คือ ข้ อวัตรอันเป็นหลักใจของช าวพุทธ เป็นบุญกิจ บุญกิริย าที่ถือปฏิบัติสืบๆ กัน มา นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถือกันว่าเป็นเรื่อง สำคัญของชีวิต โดยเฉพาะในส่วน

ของพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักบวช นักบุญทั้งหล า ย จะให้ข า ดตกบกพร่องในข้ อวัตร กิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดข า ด

ถ้าหากละเลย เพิกเฉย ก็ถือกันว่าเสื่อม ก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นก ร ร ม เป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง

และสถานที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม ตลอ ดถึงโยมญาติมิตรที่ถวายความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ อีกทั้งภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณงามความดีบารมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ย าก

โดยปกติแล้วคนในบ้านเรามักจะมีสิ่งที่เคารพนับถือ และมีศรัทธามาก็ตั้งแต่โบร่ำโบราณ โดยพระศรีวสุนรา หรือที่เขาเรียกกันว่า พระแม่ธรณี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพีแห่งผืนแผ่นดินทั่วบ้านทั่วเมือง

ที่ได้ปรากฏต า มตำนานของพระพุทธศาสนา ซึ่งโดยมีความเชื่อกันที่ว่า ท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นสิ่งที่คอยค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวง เปรียบเสมือน มารดาที่คอยปกป้องกันดินและโลกใบนี้

ซึ่งในวันนี้เราได้เตรียมคาถาและการบูช ารังต่อไปนี้ มาให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจ และสามารถที่จะสวดต า มไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นคำแนะนำจากทางด้านของอาจารย์ชื่อดังทางเพจของเรา

คาถาบูช าพระแม่ธรณี

เริ่มต้นให้เรานั่งสมาธิประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นทำจิตให้มั่นแล้วว่านะโม 3 จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา

ปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิต า นิโสนิสัง

ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอธิษฐานพระแม่ธรณี
ผู้อธิษฐาน = พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี = อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน= ลูกขอจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า ( ชื่อผู้อธิษฐาน ) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี = ว่าอย่ างไรหรือ

ผู้อธิษฐาน = ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอ ดจนจะซื้ อจะข า ยเปลี่ยนกร รมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด

จากภั ยใดๆ อุทกภั ย อัคคีภั ย โจรภั ย ตลอ ดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ ( บ้านเลขที่ของท่าน ) นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูใน มวยผมของพระแม่ธรณี

ที่นำพาข้ามช าติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกร รมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า

แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมใน มวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

บทแผ่เมตต า ให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคภั ยใดๆ

และความเบียดเบียนทั้งปวง อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ สุขี อัตต า นัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตต า ให้คนอื่น

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลาจากไป ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต า นัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเทอญ

ขอขอบคุณ Postsod, thai.luxurysocietyasia