ทำก่อนสิ้นปีแล้วจะดี ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมวาสนา บารมี

บางค นอ า จส งสัยว่าทำไมยังต้องไหว้เจ้าที่ ใน บ้าน อีก ไหว้ศาลพระภูมิหน้ าบ้า นก็ น่า จะพอแล้ว ซึ่ง จริ งๆ

เป็นคนละส่วนกั นค รับ ศาลพระภูมินั้นถือเป็นวิญ ญ าณ ที่เราเชิญให้เข้ามาปกปัก ษ์แล ะป กป้องพื้นที่นั้นๆ

แต่เจ้าที่ใน บ้า นเ นี่ ยจะเป็นวิญ ญา ณที่อยู่ในบ้านหรืออาคารห ลัง นั้นๆ อยู่แล้ว ไม่ได้ถู กเชิ ญ มาจากที่ไหน

ดังนั้นก็เหมือนกับก ารให้ค วามเคารพวิ ญญ าณของบ้านที่เราอาศัยอยู่นั่นเอง และวันนี้เราข อ งแน ะนำ

การขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมชะต า ชีวิตให้ดีขึ้น ในทำก่อนสิ่นปีนี้ เรื่องราว ดีๆจะ เข้าม าต้อ นรับปีใหม่

โด ยใ ห้จัดเตรี ยมอุปกร ณ์ก ารไห ว้ดังนี้

วิธีการไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2 ดาวเรื อง 9 ด อ ก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อคว ามเ ป็นศิ ริมงค ล

5 หม าก พลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิด ก็มี ค วา มหม าย แ ต ก  ต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่ อช่ วย ในเ รื่ อ งการเงิ น

หรือทรัพ ย์สมบัติ ที่ เพิ่ม พูนขึ้น

ก ล้ วย จะ ช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่า ย ขึ้น

แก้วมังกร เพื่อ ช่ วย ในเ รื่ อ งการปกครอง

ลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สับปะรด เพื่อจะได้มีหูต ากว้างไกล

วิธี ก าร จั ดข อง

ให้ใช้ผ้าขาวปูกล า งบ้าน โดยหัน หลังให้ กับปร ะตู หน้ า

แล้วเ อ า ของทุกอย่างวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุด ธู ปเทีย นแล้วก ล่ า วขอขมาว่า

ข้าแ ต่ เ จ้าที่เ จ้า ทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง  เจ้าขอ งบ้านเจ้ าของเรือน

บ้านเลขที่…?บ้านห ลั งนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพ เจ้ าชื่อ นามสกุล นำเครื่อง สักกา ระบูชา

มาตั้งถวาย เพื่อขอขม า ก ຣ ຣ ม หากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำ ผิ ด ไป

ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ ดีไ ม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ຣ ຣ ม ท่าน

ขอท่านจงโปรดงดโ ท ษ เว้นโ ท ษ และอโหสิก ຣ ຣ ม ใ ห้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

และโปรดช่วย อธิฐานขอต ามปรารถนา

จากนั้นให้รอจนธูปหมด ภายใ นบ้ าน แล้วค่อย ดับ เทียน และ ลาผลไม้

โดยวิธีการก็คือให้จับที่ ตั วพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

ขอแด นขอชานให้ ลูกให้หล านกิน เพื่อความเป็น ศิริมง คล

จากนั้นก็นำ ไป ทา นได้ เลย

 

ที่มา bangpunsara