5 ร า ศีนี้ เตรียมตัวรວย ດวงการเงินพุ่งแรง มีโ ช ค ใหญ่ จะไม่ลำบากอีกต่อไป

ถ้าพูดถึงเรื่อง ค วา มเชื่อคำทำนายนั้น เรียกได้ว่าอยู่คู่กับค นไท ยม าตั้งแต่โบราณเ ลย ก็ว่าได้

เนื่องจากหากคนเราขาดความเชื่อแล้วนั้นจะทำให้หมดศรั ท ธาในทุ กสิ่ง การดูດวงถือว่าเป็นสิ่ งที่ คน

ไทยนิยมดูกั นอ ย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการ ดู ด วงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ ดู ลายมือ

การดูไพ่ยิปซี การดูผ่านตำราด วงชะตาวันเกิดนั่นเอง “5 รา ศี” ที่จะทำให้ด วงการเงินแร ง จะมีโชคล าภ

เงินก้อนเข้ามา เรื่องร้ า ยจะกลา ยเ ป็นดี มีลาภผลหรือโชคแ บบไม่ คาดฝัน มีความมั่นคง

ไม่ลำบ า กเลย บางราศีมีโอกาส เป็นเศรษ ฐีจับ เงินล้ าน ขอแค่มีมีความอดทน ใน การทำ งาน

จะได้แก่ร าศีไหนบ้างนั้น ตามไปดูพร้ อม กันเลยค่ ะ

ราศีธนู

คุณเป็นหนึ่งในร าศีที่มีโชคทางการเงิ น ไม่ข า ด และในช่วงนี้ จะมีโชคหลายครั้งหลายคราวด้วย

ไม่ว่าคนอื่นจะฝื ดเ คืองอย่างไร คุณจะได้รับความสำเร็จ อย่างน่าปร ะ หลา ดใจ

การลงทุน การเก็งกำไร มีโอ กา สที่ดี จะได้มากกว่าเสี ย แต่ก็ใช่ว่าจ ะไม่เ สี ยเลย

สิ่งที่ทำมาຢาวนาน จะได้รับความสำเร็จลุล่ ว ง และ การใช้เงินกับการเรียน การศึกษา การดูงาน

การซื้อหาเครื่องไม้เครื่องมือจะไม่สู ญเ ปล่า คุณจะได้รับประโยช น์อ ย่างเต็ มเม็ด เต็ม หน่วย

ในช่วงปลาย ปี จะมีโอ กาสที่ ดีมา กเข้ามา จับจังหวะสามารถคว้าเงินก้ อนใ หญ่ ร ว ยแบบไม่ค าดฝั น ได้

แต่การรักษาโชคไว้ตลอด ก็เ ป็นเรื่ องที่ท้ าทาย หากมีการประมูลก ารแ ข่งขัน

คุณจะได้รับชัยชนะ การเจร จา ต่อ รองเรื่องการ เงิน ต่าง ๆ

รา ศี กั นย์

การเงินของคุณในปีนี้ ยังต้องใช้ความพຢาຢามอยู่มาก จะได้เก็บเล็กผสมน้อย ลงทุน ลงแ รง

มีเงินเข้าเงินออกอยู่เกือบตลอดเวลา ความเหน็ดเหนื่อยจะ เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ

ปัญหาถาโถมเข้ามาอย่างแน่นอนหากทำธุรกิจส่วนตัว จะมีช่วงที่ต้องหมุนเงินอย่างหนัก

และต้องปรั บตั วเ องเพื่อความ อยู่ร อดให้ได้ กรณีทำงานประจำ ก็จะมีค่าใ ช้จ่ ายรั่ วไหลตลอดเวลา

อีกทั้งจะมีส่วนเสี ยเงินเพิ่ม ที่เกี่ยวกับยวดຢานพาหนะ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย บ้างต้องย้ ายไ ปอยู่ที่

ไกลกว่าเดิม ทำให้เสี ยค่า ใช้จ่า ยมากขึ้น จะมีช่วงจังหวะของโชคล าภโอกาส ที่จะมาเร็ ว ไปเร็ว

มีโชคจรเรื่องการลงทุน การเก็ งกำไร ตัวเลข สวย ๆของปีนี้คือ 10 สามา รถตาม ไว้ตลอดได้

ร า ศี  สิง ห์

การเงินของคุณในปีที่ผ่านมา น่าจะไปได้ดีทีเดียว ไม่ว่าจะทำมาค้าขาย หรือทำงานประจำ

ก็ทำร า ยได้เหมาะสม มีช่วงได้โชคล าภ แม้ลำบ ากก็ได้ ความ ช่วยเหลือ มีจุดที่คลี่คลาย

อันที่จริงแล้ว โชคดีทางการเงิน ยังต่อเนื่องมาได้ คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองหวัง

มีเงินได้ซื้อหาข้าว ของที่พอใจ บ้างได้ทำธุร ก ร รมเกี่ยวกับบ้านเรือนอสังหาฯ ได้ซื้อที่ดิน ทรัพย์ สิน ที่ มีมูลค่า

ราศีก ร ก  ฎ

ราศีนี้หลายคนจะได้รับตำแ หน่ งใหญ่ ขึ้นสู่จุดสูงส่ง มีเกียรติย ศ รางวัล ได้มรดก ตก ทอดจาก

บุพการีเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาก อย่างไรก็ตาม สำหรับการเงิน ของคุณในปีนี้  แม้ จะมี สัญญาณ

ที่ดีในภ าพรว มของการ ดำเนินชีวิต ก็อย่าด่วนประม าทไป ไพ่พื้นฐาน ยังเตื อนถึงปัญหาที่จะ

เข้ามาแทรกแ ซ งได้ สิ่งที่คุณ ต้องระวัง จะเป็นเรื่องการถูกฉ้อโก ง การเสี ยทรัพย์

โดยไม่ทันตั้งตัว หรือมีปัญหาถึงขั้นเกิดข้อพิพ าทเป็นคดีความได้

ในการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินจึงควรทำให้ถูกต้องเอาไว้ อะไรค วร ป้อ งกันก็ ต้องทำไว้

และอย่าได้ทำพลาดในเรื่องที่เกี่ยว กับ ข้อกฎหมา ย การยื่น ภ าษี  ก ารทำ บัญ ชีต่าง ๆ

รา ศีพ ฤ ษภ

คนที่เกิด ร า ศีนี้ จะต้องว างแผนในเรื่องของกา รซื้อ การขาย บ้าน ที่ดิน โครงการต่างๆ

หากจะต้องยื่นกู้ จะสมหวัง และจะร่วมลงทุนกับใครในครอบครัวจะ ต้องดูให้ดีก่อน

ในด้าน ของการลงทุน ปีนี้มีโอกาส เก็งกำไร ได้ ดีพอสมควร เปลี่ยนสัญญ าณว่าจะเจอจังหวะ

โช ค ชะต าใน ช่วงกลางปี และมีโอกาสได้รับ โช ค แบบไ ม่ค า ดฝัน