นะ โม พุท ธา ยะ บทสวດก่อ น น อน แคล้ วค ล าด ปลอดภัย

เรี ย กได้ว่า นะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้นไป ด้ว ยคุ ณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวດแล้ว ครอ บจัก รวาล แคล้วคลาดรอดปล อด ภัย คงกระพัน ชา ตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้

คา ถ านี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตั วอัก ขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็ คือ

เป็นอักข ระ พิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยั งมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรร พสิ่ งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นค าถ าหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

โดยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดบริก ຣ ຣ มคาถาบู ชา สว ด นะโมพุทธายะ ด้วยจิตใ จอัน สง บ ด้วยจิ ตใ จอันดี จะทำให้มีชีวิ ต ที่ดี แคล้วคลาดรอดป ลอ ดภัย ภยันใดๆไม่กล้ า เข้ามา

ทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระ เจ้า ห้าพระอ งค์มาสร้างเป็นยันต์ พระเจ้าห้าพ ระอง ค์ อีกด้วย โดยลงอักขระด้วย นะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรว าล ซึ่งปรากฏทั้ง ผ้ายันต์ แล ะวัตถุม ง ค ลต่างๆ

สำหรับความหมายของ นะ โม พุท ธา ยะ มีดังต่อไปนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธา ตุไ ฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลัง เท่ ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปม ง ค ล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลัง เท่า กับ ๑๐ เมื่อรวมกำลัง ธาตุ ทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุ ท ธเจ้า ๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่สวດ นะโ ม พุ ทธายะ เป็นประจำ ทุก วัน จะส่งผลในเรื่องขอ งทุ กๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการแคล้วค ลา ด ปลอดภัย และเป็น มหา นิ ยม เมตตา มีแต่คน รั ก มีเสน่ห์ เรียกว่าใน สมัย โบราณนิ ยมโสดกันมากจนถึงปัจจุบันนี้

ซึ่ง ค าถ าพระเจ้า 5 พระองค์นั้น  ได้มีการใช้อยู่อย่ าง หลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรั บ การ สวດคา ถ าพระเจ้า 5 พระองค์นี้นั้น เพียงคุณมีสมาธิ มีสติ ท่องสั้นๆว่า นะโมพุทธายะ ทำเช่นนี้เป็นประ จำ ทุก วั น วันละหลายๆร อบ จ ะเป็นก ารดี จะช่วยปกปั ก รักษา ป้องกันคุ้มภัย ใน สิ่งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นได้ ทั้งในเรื่องไสย ไม่ให้เข้ ามา กำกาย แม้สิ่งที่ไม่ดีแอ บแฝง มา ก็จะหายไปอย่าง น่าอัศจ รรย์ใจในที่สุด