ชึวิตคู่ไม่ใช่จะดีเสมอไป การเลิกลา บางครั้งยังมีความสุขกว่า

ก า ร ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ การตัดสินใจมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่นั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรตัดสินใจให้ดีที่สุด การเลือกที่จะมีชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ างที่ใครหลายๆคนเ ข้ า ใ จ

แน่นอนว่าคนรักกันก็อຢ า กที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักอย่ างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องมีความเข้าใจ ความสบายใจครอบครัวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงความรู้สึกของตัว เ ร าด้วย

มีรุ่ น น้ องคนหนึ่ งได้ถามว่าแปลกไหมที่เลิกกับแฟน แล้ วไม่รู้สึกเ ศร้ า แต่กลับรู้สึก สั น ติ มีความสบายใจมากขึ้น และได้เวลาส่วนตัวของตัวเองกลับคื น มา
ตัว ผ มเองก็ได้ถามกับเขาไปว่า นั่นแปลว่าเขาคนนั้นไม่สำคั ญ ห ร อ น้องตอบกลับมาว่าเขาสำคัญมาก แต่รู้สึกว่าต้องมีอะไรหลายๆอย่ างที่ต้องปรับตัวเยอะ ต้องยอมให้เยอะ แต่พอตีตัวห่ างออกมากับรู้สึกดียังไงบอ กไ ม่ถูก

ผม คิ ด ว่ าเรื่องนี้น่าสนใจและคำที่น่าส น ใ จ มากคือคำว่า สั น ติ

ตัว ผ ม เองก็เคยคิดว่าคนเราทุกคนต้องการความสุขสบาย และทำทุ ก วิถี ทางเพื่อที่จะไขว่คว้าและได้ความสุขเรานั้นมา แต่ในช่วงหลังมานี้พอ ได้ ล องถามตัวเองให้ลึกลงไป สิ่งที่ต้อง กา รนั่ นไ ม่ใ ช่ความสุข

แต่นั่นคือความส ง บซึ่ ง บางครั้งทั้งสองสิ่งนี้ มี ห น ทางที่สวนทางกัน ยิ่งอຢ า กได้ความสุ ข หรืออຢ า กเก็บความสุขไว้เรากลับที่มีความกระวน กระ ว ายใจไม่ได้มีความส งบ เลย

โลกนี้ มี ม าຢ า คติมากมายที่พูดซ้ำๆ จนเราเชื่อว่ามันเป็นความจริง ความสัมพันธ์ที่ไม่เลิกรา ก็เป็นสิ่งหนึ่ งในจำนวนเรื่องเหล่านั้น หรือความเชื่อว่า การเลิกกันคือเรื่องแย่ ก็อาจลว งให้ทั้งสองฝ่ายพຢ าຢ ามปร ะคั บประคองความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลดี ต่ อทั้งคู่ไปเรื่ อ ยๆ

เราอ าจ เชื่อว่า ความสุ ข คือการอยู่ด้วยกัน แน่นอนว่า ถ้าทุกอย่ างราบรื่น คำกล่าวนี้ย่อมเป็นจริงแน่ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คำก ล่ า ว นี้ก็ใช่ว่าจะเป็นสัจธ s sมสำหรับทุกคน เพราะยิ่งพຢ าຢ ามประคับประคอง ความสุขไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือภาวะขาดสันติสุขในจิตใจและในทันทีที่ตัวเรานั้นปล่อยวางจากความเชื่อว่าจะต้องเก็บรักษาความสุขในแบบที่ผู้คนเขาได้บอกกันมา เราก็พบว่าหัวใจของเราข้างในนั้นมีความสงบ มา กขึ้น เพร าะ ไม่เอาใจไปผูกไว้กับใคร

การเลิก ร า หรือ การห ย่ า ร้ า ง เป็นทางเลือกเป็นการ ก ระ ทำในช่วง เว ล าและเหตุ ปัจจัยที่มีทั้งเหตุและผลพี่สามารถตอบตัวเองได้

ความสุข ที่ว่านั้นจึงเหมือนมีเรื่องที่ซ้อนกันอยู่ นั่นคือความสุขที่เราสัมผัสได้จากหัวใจตัวเอง กับความสุขที่เกิดจากค่านิยมหรือควา ม คา ด หวั ง จา กคนอื่นที่ ม อ งว่า การเลิกราเป็นเรื่ อ งน่ าเสี ยด าย น่าเสี ย ใจ น่า สง สา ร และหลายกรณีที่เราพຢ าຢ ามรักษา ความสุข ที่คนอื่นขีดเส้นให้ โดยหลงลืมความสุขในหัวใจตัวเองไป

เมื่ อ คิ ดใคร่ครวญเรื่อ ง นี้ ผมพบว่า การเลิกราเป็นเพีย ง ตัว อย่ างหนึ่ งของ ค่านิยมเรื่องความ สุ ข ที่เรามัก เชื่ อ ว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเ ช่ น นี้แล้วจะมีคว า มสุข กว่า เช่น ความรວย

ความสำเร็จ รูปลักษณ์ที่ดี ชื่อเสียง ตำแหน่ง ฯลฯ แน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ ชีวิตที่ดี แต่ก็ไม่เสมอไปถ้ามันเริ่มล้นเกินหรือทะเยอทะຢ านจนมากเกินไป ก็จะไม่ดีต่อตัวเอง

คำถามที่น่าถามตัวเองลงไปลึกๆ ในหัวใจก็คือ ความสุข ที่เราเฝ้ามองและไขว่คว้า หรือพຢ าຢ ามรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความฝัน ความสำเร็จ การงาน หรือความรัก ถึงที่สุดแล้วมันนำมาซึ่ง ความสงบในจิตใจ หรือเปล่า

ถ้าคำตอบคือ ไม่

ผมคิดว่าวันหนึ่ งเราจะพบ คำตอบให ม่ให้กับตัวเองว่า ฉันจะลองปล่อยมือจาก ความสุข ดูบ้างก็ได้ เพื่อพบสิ่ ง ที่ สำคัญกว่านั้น นั่นคือ ความสงบในจิตใจบางครั้งเราจำเป็นต้องป ล่ อย มื อจากสิ่งที่เราเชื่อว่านั่นคือ ความสุข เพื่อพบกับ สันติ ในหัวใจ และนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคำถามของรุ่นน้องผู้นี้ว่า การเลิกราไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า หากมันทำให้เราพบหัวใจที่สงบกว่าเดิม

 

ที่มา : p o s t s a r a