ทำบุญร้อยวัด พันวัด ก็ไม่เท่าดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

กา ร  ทำ บุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัย ทา น ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิ ตน้ำ ใจ แก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว แต่การที่เรานั้นไปทำบุญมาร้อยวัน

พันวัด มันก็ไม่เ ท่ าเราทำทำดีกับพ่อแม่ การทำดีกั บพ่อ แม่ บุพการีในบ้าน มันได้บุญเยอะมาก มากกว่าเรานั้นไปทำบุญร้อ ยวั ด พันวัด และวันนี้เรามีบทความที่อย่างให้ท่านๆนั้นได้อ่า นกั นค่ะ

วัดทำ บุ ญ ร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว หลายคนมั กเ ข้ าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธssม รัก ษ า ศี ล

บริจาคให้กับ วั ด มากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญ ซึ่ ง นั่ น

ก็เป็นบุ ญ อี ก รูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง

ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเล

พรศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่ กล่ า วออกจากปากบิดามา ร ด า

ฉะนั้นหากอຢ า กทำบุญ อຢ า กได้บุญ อຢ า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง

ไม่จำเป็ น ต้ องไปสรรหาสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการี

ของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศัก ดิ์ สิทธิ์กว่าพรใด

บางคนทำบุญม า ก มาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลา ยห มื่ นหลายแสน

ทำบุญกับคน ຢา ก ไ ร้ บริจาค มู ล นิธิต่างๆ

เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ

ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพราะไม่เคยดูแล ปร น นิ บั ติอะไร

ให้พ่อแม่เลย ข้าวสัก จา น ไ ม่เคยตักให้ท่านทาน อาห าร สั กอย่ าง
ไม่เคยทำใ ห้  ท่ า นกิน อย่ างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้ อย่ างไร

วิธีทำ บุ ญ กับพ่อแม่ พระใน บ้ า น

1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ຢ า กได้อะไร แต่ลูกมักจะ

ไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเค ยทำ ให้ เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง
หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอ ຢ า กได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อ ขอ งข วัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้อง

เป็นของที่มี มู ล ค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ຢ า กจะให้พ่อแม่ก็ ดีใจมากพอแล้ว

 

2. ป ร น นิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ ท่าน กิน อิ่ ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆ

ควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่าน ท า น

ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดูแลຢ า ม เจ็ บ ไข้ ได้ ป่ ว ย

หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไป ทำ บุญ ที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำ กับข้ าวใ ห้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำ กับ ข้าว

แล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมต ต าทุ กค รั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศล ยิ่ ง ขึ้น โดยคำกล่าว อุ ทิ ศ

มีว่า อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำ เร็จ แก่ มารด า บิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดาม า ร ด า ของข้าพเจ้าจงมีความสุข หากต้องการสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ ข อพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ ศั ก ดิ์สิทธิ์

และไ ด้ ผ ลที่ดีที่สุดฉะนั้นหากอຢ า กทำบุญ อ ຢ า กขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่ จำเป็นที่จะ ต้องไปสร รหาสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ

กับบุพการีของ ท่าน ก่อน พร ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐ

คือพรที่กล่ า ว ออกจากปา ก บิ ดามา ร ดา